Wydział Inżynierii Zarządzania

Zarządzanie

 

Cel praktyk:

 • poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych organizacjach branży produkcyjnej, usługowej i administracyjnej sektora publicznego i prywatnego;
 • wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce funkcjonowania organizacji (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką);
 • zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością kształcenia;
 • poznanie własnych możliwości na rynku pracy;
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie przygotowywania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy.

Zasady zaliczenia:

 • Praktyki muszą zostać zrealizowane do końca ostatniego semestru studiów.
 • Czas trwania praktyk reguluje program studiów.
 • Przed odbyciem praktyk studenckich Student musi otrzymać zatwierdzenie miejsca i planu praktyk (zatwierdzenia dokonuje Opiekun praktyk).
 • Podstawą do odbycia praktyk przez Studenta jest zawarcie umowy pomiędzy organizacją przyjmującą na praktykę a Politechniką Białostocką oraz ubezpieczenie NNW na czas trwania praktyk.
 • Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyk oraz przedłożenie przez Studenta stosownej dokumentacji.
 • Student zobowiązany jest do przedstawienia Opiekunowi praktyk dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki: umowa pomiędzy organizacją przyjmującą na praktykę a Politechniką Białostocką, dziennik praktyk oraz zaświadczenie z odbytych praktyk wystawiane przez jednostkę organizacyjną, na terenie której realizowane były praktyki studenckie oraz raport końcowy.
 • Zaliczenia praktyki dokonuje Opiekun praktyk.

Jako praktykę Dziekan może zaliczyć:

 • zatrudnienie Studenta w kraju lub za granicą, jeśli charakter pracy spełnia wymogi programu praktyki;
 • udział Studenta w obozie naukowym o profilu zgodnym z programem praktyki;
 • udział Studenta w badaniach naukowych prowadzonych przez Uczelnię, zgodnych z kierunkiem studiów;
 • inne formy aktywności zawodowej spełniające wymogi programu praktyki m.in. odbywanie staży zawodowych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, świadczenie pracy na innych podstawach prawnych – np. wolontariat. 

Zaliczenie pracy jako praktyki następuje na pisemny wniosek Studenta. Do wniosku winny być dołączone dokumenty uzasadniające prośbę Studenta, w szczególności zaświadczenie potwierdzające realizowanie pracy zawodowej oraz karta praktyk wskazująca na zakres realizowanych zadań i czynności w trakcie pracy zawodowej.

Student, który nie odbył wszystkich wymaganych w planach studiów praktyki, nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego. 

Przed rozpoczęciem praktyk należy:

 • Uzyskać zatwierdzenie miejsca i planu praktyk studenckich;
 • Doprowadzić do podpisania przez strony umowy pomiędzy organizacją przyjmującą na praktyki a Politechniką Białostocką;
 • Zgłosić opiekunowi termin realizacji praktyk do ubezpieczenia NNW.

Dokumenty, które należy dostarczyć po praktykach:

 • Zatwierdzenie miejsca i planu praktyk studenckich;
 • Umowa pomiędzy organizacją przyjmującą na praktyki a Politechniką Białostocką;
 • Dziennik praktyk;
 • Zaświadczenie o zrealizowanych praktykach lub realizowanej pracy zawodowej;
 • Raport końcowy.

Miejsce realizacji praktyk:

Pożądanymi z punktu widzenia kierunku studiów są następujące instytucje:

 • przedsiębiorstwa (handlowe, produkcyjne, usługowe),
 • urzędy, np. centralne, miejskie, wojewódzkie, gminne, marszałkowskie,
 • media, np. redakcje gazet, telewizja, rozgłośnie radiowe, agencje prasowe,
 • organizacje pozarządowe (np. związane z wykorzystaniem funduszy europejskich).

Pliki do pobrania

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH I stopień

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH II stopień

Informacje ogólne dotyczące organizacji praktyk na kierunku Zarządzanie

Umowa o praktyki

Zatwierdzenie miejsca i planu praktyk

Dziennik-praktyk

Zaświadczenie o zrealizowanych praktykach lub realizowanej pracy zawodowej

Raport-końcowy-praktyk_ZARZĄDZANIE st. I stopnia

Raport końcowy praktyk_ZARZĄDZANIE_st. II stopnia

karta praktyk

Wniosek o uznanie pracy zawodowej

 

MANAGEMENT – SMART AND INNOVATIVE BUSINESS

 

Conditions for completing the traineeship

 • The traineeship programme must be completed by the end of the last semester of study.
 • The duration of the traineeship shall be at least 120 hours for first cycle studies and at least 60 hours for second cycle studies.
 • Before completing the traineeship, the student should obtain the approval of the traineeship place and plan (by the traineeship supervisor from the Faculty).
 • The basis for the student traineeship is the conclusion of an agreement between the organisation hosting the student and Bialystok University of Technology, and a valid insurance against accidents during the traineeship course.
 • The completion of the traineeship is conditional upon the fulfilment of the tasks specified in the traineeship programme and the submission by the student of appropriate documentation.
 • The student is obliged to present to the Faculty traineeship supervisor the documentation confirming the completion of the traineeship, including an agreement between the organisation hosting the student and Bialystok University of Technology, a traineeship logbook, a certificate of completed student traineeship issued by the organisational unit in which the student traineeship took place, and a final report.
 • The credit for the traineeship is given by the traineeship supervisor appointed by the Faculty authorities.

 

The following activities may be credited as the traineeship by the Dean:

 • employment of the student in the country or abroad, if the nature of the work is in compliance with the traineeship programme;
 • participation of the student in a research camp in accordance with the traineeship programme;
 • participation of the student in research conducted by the University, in accordance with the field of study;
 • other forms of professional activity meeting the requirements of the traineeship programme, e.g. taking part in apprenticeship programmes, running one’s own business, carrying out work on other legal bases – e.g. volunteering. 

The credit for the job traineeship is granted upon a written application of the student. The application should be accompanied by documents justifying the student’s request, in particular a completed certificate of professional work and a completed traineeship form, indicating the compatibility of the tasks and activities performed during the professional work with the field of study.

The student who did not complete the traineeship required in the study plans cannot be allowed to take the diploma examination. 

 

Downloads:

REGULATONS (DOCX, 30 KB)

RULES (DOCX, 15 KB)

AGREEMENT (DOCX, 16 KB)

APPROVAL OF THE PLACE AND THE PLAN OF THE STUDENT TRAINEESHIP (DOC, 25 KB)

TRAINEESHIP LOGBOOK (DOC, 21 KB)

CERTIFICATE (DOC, 25 KB)

FINAL REPORTS (DOC, 75 KB)

TRAINEESHIP FORM (DOC, 32 KB)

REQUEST (DOCX, 13 KB)

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.