Wydział Inżynierii Zarządzania

Zarządzanie

 

Kierunek studiów Rok Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia I Anna Tomaszuk dr Andrzej Daniluk
II
III dr Andrzej Daniluk
Zarządzanie II stopnia I dr Anna Tomaszuk
II dr Anna Tomaszuk
Management SIB I dr Andrzej Daniluk
Management SIB II dr Anna Tomaszuk

Cel praktyk:

 • poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych organizacjach branży produkcyjnej, usługowej i administracyjnej sektora publicznego i prywatnego;
 • wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce funkcjonowania organizacji (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką);
 • zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością kształcenia;
 • poznanie własnych możliwości na rynku pracy;
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie przygotowywania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy.

Zasady zaliczenia:

 • Praktyki muszą zostać zrealizowane do końca ostatniego semestru studiów.
 • Czas trwania praktyk wynosi nie mniej niż 4 tygodnie.
 • Przed odbyciem praktyk studenckich Student musi otrzymać zatwierdzenie miejsca i planu praktyk (zatwierdzenia dokonuje Opiekun praktyk).
 • Podstawą do odbycia praktyk przez Studenta jest zawarcie umowy pomiędzy organizacją przyjmującą na praktykę a Politechniką Białostocką oraz ubezpieczenie NNW na czas trwania praktyk.
 • Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyk oraz przedłożenie przez Studenta stosownej dokumentacji.
 • Student zobowiązany jest do przedstawienia Opiekunowi praktyk dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki: umowa pomiędzy organizacją przyjmującą na praktykę a Politechniką Białostocką, dziennik praktyk oraz zaświadczenie z odbytych praktyk wystawiane przez jednostkę organizacyjną, na terenie której realizowane były praktyki studenckie oraz raport końcowy.
 • Zaliczenia praktyki dokonuje Opiekun praktyk.

Jako praktykę Dziekan może zaliczyć:

 • zatrudnienie Studenta w kraju lub za granicą, jeśli charakter pracy spełnia wymogi programu praktyki;
 • udział Studenta w obozie naukowym o profilu zgodnym z programem praktyki;
 • udział Studenta w badaniach naukowych prowadzonych przez Uczelnię, zgodnych z kierunkiem studiów;
 • inne formy aktywności zawodowej spełniające wymogi programu praktyki m.in. odbywanie staży zawodowych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, świadczenie pracy na innych podstawach prawnych – np. wolontariat. 

Zaliczenie pracy jako praktyki następuje na pisemny wniosek Studenta. Do wniosku winny być dołączone dokumenty uzasadniające prośbę Studenta, w szczególności zaświadczenie potwierdzające realizowanie pracy zawodowej oraz dziennik praktyk wskazujący na zakres realizowanych zadań i czynności w trakcie pracy zawodowej.

Student, który nie odbył wszystkich wymaganych w planach studiów praktyki, nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego. 

Przed rozpoczęciem praktyk należy:

 • Uzyskać zatwierdzenie miejsca i planu praktyk studenckich;
 • Doprowadzić do podpisania przez strony umowy pomiędzy organizacją przyjmującą na praktyki a Politechniką Białostocką;
 • Okazać ubezpieczenie NNW na czas trwania praktyk.

Dokumenty, które należy dostarczyć po praktykach:

 • Zatwierdzenie miejsca i planu praktyk studenckich;
 • Umowa pomiędzy organizacją przyjmującą na praktyki a Politechniką Białostocką;
 • Dziennik praktyk;
 • Zaświadczenie o zrealizowanych praktykach lub realizowanej pracy zawodowej;
 • Raport końcowy.

Miejsce realizacji praktyk:

Pożądanymi z punktu widzenia kierunku studiów są następujące instytucje:

 • przedsiębiorstwa (handlowe, produkcyjne, usługowe),
 • urzędy, np. centralne, miejskie, wojewódzkie, gminne, marszałkowskie,
 • media, np. redakcje gazet, telewizja, rozgłośnie radiowe, agencje prasowe,
 • organizacje pozarządowe (np. związane z wykorzystaniem funduszy europejskich).

Pliki do pobrania

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH_I stopień

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH_II stopień

Informacje ogólne dotyczące organizacji praktyk na kierunku Zarządzanie

Umowa o praktyki

Zatwierdzenie miejsca i planu praktyk

Dziennik-praktyk

Zaświadczenie o zrealizowanych praktykach lub realizowanej pracy zawodowej

Raport końcowy praktyk

karta praktyk

Wniosek o uznanie pracy zawodowej

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.