Wydział Inżynierii Zarządzania

O Wydziale

Informacje o Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w tekście łatwym do czytania – ETR
 

Artykuł poniżej zawiera:

  • Informacje ogólne o Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
  • Oferta dydaktyczna
  • Potencjał wydziału
  • Współpraca międzynarodowa
  • Współpraca z otoczeniem i projekty
  • Studia podyplomowe
  • Realizowane wydarzenia
  • Rozwój kadry

Informacje ogólne o Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

Wydział Inżynierii Zarządzania jest jednym z najmłodszych, a zarazem jednym z największych wydziałów Politechniki Białostockiej. Jego geneza sięga 1993 roku, kiedy to w strukturze Politechniki Białostockiej został utworzony Instytut Zarządzania i Marketingu. W 2001 roku, decyzją ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Instytut został przekształcony w Wydział Zarządzania. Na mocy zarządzania Rektora Politechniki Białostockiej, od dnia 25 września 2017 roku, Wydział funkcjonuje pod nazwą Wydział Inżynierii Zarządzania.

Oferta dydaktyczna

Obecnie Wydział Inżynierii Zarządzania jest drugim pod względem liczby studentów wydziałem Politechniki Białostockiej. Łącznie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 kształci ponad 1300 studentów na sześciu kierunkach studiów, w tym czterech inżynierskich: zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, zarządzanie i inżynieria usług, inżynieria meblarstwa, zarządzanie, turystyka i rekreacja. Studia na Wydziale ukończyło dotychczas ponad 17 tysięcy absolwentów.

Wydział oferuje innowacyjne, oparte na standardach międzynarodowych programy nauczania, czego potwierdzeniem są uzyskane akredytacje i certyfikaty. W ostatnich pięciu latach cztery kierunki kształcenia zostały zmodernizowane, a połowa uzyskała akredytacje międzynarodowe. Wydział otrzymał akredytację programu ACCA na studiach magisterskich na kierunku zarządzanie – specjalność: rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA, akredytację EUR-ACE® Label (European Network for Engineering Accreditation – ENAEE) dla kierunków: zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I i II stopnia) oraz kierunku logistyka (studia I stopnia). Ponadto, jakość kształcenia została potwierdzona certyfikatem Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków oraz znakiem jakości The e-Jobs Observatory Label of Excellence. Wydział uruchomił także dwa kierunki studiów w języku angielskim: Management i Logistics, a od 2015 roku we współpracy z Zhejiang University Ningbo lnstitute of Technology co roku organizuje Letnią Szkołę Logistyki – dla polskich studentów w Chinach i dla chińskich studentów w Polsce. Uzupełnieniem wiedzy zdobywanej w trakcie studiów są programy staży studenckich, na które Wydział uzyskał finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów przekraczających łącznie wartość 4 milionów złotych.

Potencjał wydziału

Uzyskiwanie wysokiej jakości kształcenia jest możliwe także dzięki unowocześnianiu laboratoriów badawczych. Wspierają one kształcenie studentów w zakresie strategicznie zorientowanego projektowania wyrobów/usług, koncepcyjnego modelowania i analizy procesów biznesowych, realizacji scenariuszy implementacji procesów z uwzględnieniem systemów automatyki i robotyki, a także programowania sterowników PLC, układów pneumatycznych i elektropneumatycznych, eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, a także programowania robotów współpracujących. Laboratoria wspierają nie tylko realizację działalności dydaktycznej, ale również naukowo-badawczej oraz wzmacniają współpracę i integrację środowiska biznesu i nauki.

Na Wydziale Inżynierii Zarządzania zatrudnionych jest 97 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, którzy swoją działalność prowadzą w ramach czterech katedr: Między- narodowej Katedry Logistyki i Inżynierii Usług, Katedry Marketingu i Turystyki, Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów oraz Katedry Zarządzania Produkcją. Działalność naukowa pracowników Wydziału obejmuje szeroki obszar naukowo-badawczy, mieszczący się głównie w zakresie nauk społecznych i technicznych. Wyrazem aktywności naukowej są uzyskane stopnie naukowe, liczne projekty naukowo-badawcze o randze krajowej i międzynarodowej, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz publikacje naukowe.

Wydział posiada uprawnienia w zakresie nadawania stopni naukowych doktora w dyscyplinie naukowej nauki o zarządzaniu i jakości. Wydział razem z International Society for Manufac- turing Service and Management Engineering (ISMSME) oraz SCIENDO jest współwydawcą międzynarodowego czasopisma naukowego Engineering Management in Production and Services.

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa Wydziału realizowana jest aktywnie w różnych obszarach i obejmuje przedsięwzięcia dotyczące: prowadzenia wspólnych prac naukowo-badawczych z zagranicznymi ośrodkami, wymiany nauczycieli i studentów, wspólnie przygotowywanych i wydawanych publikacji metodycznych, dydaktycznych i naukowych, organizowania konfe- rencji i seminariów naukowych, wspólnego aplikowania o projekty badawcze i dydaktyczne, udziału pracowników Wydziału jako ekspertów w międzynarodowych projektach badawczych i dydaktycznych. Wydział ma podpisanych 14 umów międzynarodowych, między innymi z takimi uczelniami jak: Zhejiang University Ningbo Institute of Technology (Chiny), Vilnius Gediminas Technical University (Litwa), Kaunas University of Technology (Litwa), Hamburg National Technical University of Athens (Grecja), Institute of International Economics (Niemcy), Polytechnic University of Cartagena (Hiszpania), Université du Québec à Trois-Rivières (Kanada). Tylko w ramach programu Erasmus+ średniorocznie kilkudziesięciu pra- cowników i studentów wyjeżdża na uczelnie europejskie (między innymi do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Danii, Grecji, Turcji).

Współpraca z otoczeniem i projekty

Podstawową, sformalizowaną płaszczyzną współpracy Wydziału z otoczeniem gospodarczym jest Rada Przedsiębiorców. Obecnie skupia ona przedstawicieli ponad trzydziestu przedsiębiorstw odgrywających ważną rolę w różnych sektorach gospodarki regionu.

Wydział współpracuje też z przedsiębiorstwami w ramach międzynarodowych projektów badawczych. W projekcie PL-LT CooPlatform partnerem był Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach. W ramach projektu podejmowano działania nad zdynamizowaniem rozwoju przedsiębiorstw regionalnych poprzez tworzenie warunków do współpracy pomiędzy biznesem, administracją i środowiskiem naukowym. Projekt GoSmart BSR był realizowany wspólnie z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego oraz sześcioma partnerami zagranicznymi. Projekt miał na celu integrację państw regionów Morza Bałtyckiego poprzez realizację wspólnych działań pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora MŚP na rzecz internacjonalizacji ich działalności. W projekcie beFORE, wspólnie z dziewięcioma partnerami, w tym zagranicznymi przedsiębiorstwami Aveniture (Niemcy), Valeudo, Erre Quadro (Włochy), Prospektiker (Hiszpania), opracowano i przetestowano w krajach partnerskich platformę e-learningową z zakresu badań nad przyszłością, dedykowaną studentom, pracownikom nauki oraz przedstawicielom biznesu. Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej i Klaster Obróbki Metali (poprzez partnerstwo w projekcie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju) są partnerami w międzynarodowym projekcie DigiFoF. Jego zasadniczym celem jest stworzenie sieci współpracy uczelni wyższych, przedsiębiorstw, instytucji okołobiznesowych na potrzeby rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników fabryk przyszłości. W projekcie ACCESS Wydział, w partnerstwie z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym, realizują cele związane z rozwojem usług wsparcia dla biznesu. Z kolei w ramach projektu MOOC@PB– Nowoczesne technologie w procesie kształcenia pracownicy Wydziału są zaangażowani w opracowanie programów nauczania i kursów e-learningowych, które przyczynią się do podniesienia poziomu edukacji społeczeństwa i rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego.

Studia podyplomowe

Ideę aktywnego wspierania procesów społeczno-gospodarczych dobrze odzwierciedla również oferta Wydziału Inżynierii Zarządzania w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych, w ramach których zajęcia prowadzone są przez praktyków i ekspertów oraz doświadczonych naukowców zajmujących się daną problematyką. Dużym zainteresowaniem kadry kierowniczej w regionie cieszą się dwusemestralne studia Master of Business Administration (MBA Executive). Na potrzeby lokalnego biznesu odpowiadają też studia podyplomowe Lean Management, studia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania zasobami ludzkimi, produkcja meblarstwa wspomagana komputerowo. Studia z rachunkowości i zarządzania finansami ACCA bazują na aktualnych i stale weryfikowanych potrzebach pracodawców oraz wymogach, jakie stawia finansistom zmieniający się świat.

Realizowane wydarzenia

Wydział inicjuje i współorganizuje wiele różnych przedsięwzięć służących integracji środowisk naukowych, biznesowych i samorządowych, a jednocześnie popularyzacji nauki i przedsiębiorczości. Świadczą o tym takie działania jak: organizacja Międzynarodowego Tygodnia Networkingu, Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Podlaskiego Forum Agroturystycznego, Podlaskiego Forum e-Biznesu, Wschodniego Forum E-Biznesu „EAST-BIZ”, Akademickiego Dnia Przedsiębiorczości, Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, młodzieżowej ekspedycji naukowej „Dzień na studiach”, Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego czy konkursu „Najlepsze zajęcia z Przedsiębiorczości”.

Rozwój kadry

Na Wydziale podejmowanych jest wiele działań mających usprawniać proces wewnętrznej komunikacji z pracownikami i studentami, budować trwałe relacje z absolwentami i kształtować kulturę organizacji uczącej się (przy Wydziale działa Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału). Wielu pracowników administracyjnych bierze udział w szkoleniach rozwijających ich umiejętności. Dotyczą one między innymi podnoszenia kompetencji miękkich w zakresie obsługi studentów, komunikacji interpersonalnej, stanu wiedzy w zakresie wprowadzanych prawem zmian, rozwoju umiejętności językowych. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni uczestniczą w szkoleniach rozwijających ich warsztat zawodowy – badawczy i dydaktyczny.

Tworzeniu klimatu sprzyjającego ciągłemu samorozwojowi i kształceniu się służy udział pracowników Wydziału w projektach „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” i „PB – 2.0. Zintegrowany Program Rozwoju”. Celami tych programów są między innymi: rozwój kompetencji kadry akademickiej (m.in. umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym), zwiększenie efektywności funkcjonowania poprzez wdrożenie nowego systemu informatycznego, realizacja programu szkoleń skierowanego do pracowników kadr zarządczych i administracyjnych.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.