Wydział Inżynierii Zarządzania

Strategia Wydziału

Z satysfakcją przedkładamy Państwu Strategię rozwoju Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej na lata 2021-2028 z perspektywą do roku 2035. Dokument wyznaczający strategiczne kierunki rozwoju Wydziału jest narzędziem antycypowania przyszłości i systematycznego monitorowania zachodzących w przestrzeni edukacyjnej zmian.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu i wspólnego włączenia się w proces realizacji Strategii.

 

SŁOWO WSTĘPNE DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Szanowni Państwo,

z właściwie rozumianą troską o gospodarkę, społeczeństwo, rozwój regionu i kształcenie wykwalifikowanych kadr podjęliśmy się kilka lat temu opracowania Strategii rozwoju naszego Wydziału. Rozwijając obszary naszej aktywności naukowo-dydaktycznej, poszukiwaliśmy rozwiązań sprzyjających wspieraniu dynamizowania rozwoju przedsiębiorstw z naszego regionu i poprawiania sytuacji społecznej mieszkańców. Dostrzegaliśmy potrzebę rozbudowy systemu powiązań w helisie nauka-biznes-administracja-społeczeństwo, który powinien być skalowalny w układzie region-kraj-Europa-świat. Jednocześnie, wykorzystując naukowe metody antycypowania przyszłości, staraliśmy się przewidywać zmiany w otoczeniu, aby odpowiednio wcześniej na nie reagować. Po upływie dwóch kadencji Władz na Wydziale Inżynierii Zarządzania możemy stwierdzić, że znaleźliśmy się w teraźniejszości, na którą byliśmy przygotowani. Jednocześnie jesteśmy w miejscu, z którego musimy wykonać krok ku przyszłości.

Przepełniona wewnętrzną satysfakcją, a jednocześnie w duchu odpowiedzialności za Wydział oraz z dumą, wynikającą ze świadomości współpracy z wyjątkowymi ludźmi, pragnę Państwu zaprezentować Strategię rozwoju Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej na lata 2021-2028 (z perspektywą do roku 2035). Dokument ten jest rezultatem pracy zespołowej zaangażowanych pracowników, studentów, doktorantów i interesariuszy, ich wnikliwych analiz, wieloletniego doświadczenia, umiejętności prognozowania zjawisk i antycypowania przyszłości.

Prace nad Strategią przypadły w trudnym okresie pandemii wirusa Sars-Cov-2, która w istotny sposób zaburzyła wiele procesów społeczno-gospodarczych. Jej konsekwencje uwidaczniają się we wszystkich sferach życia zawodowego i prywatnego. Przeniknęły również do sfery nauki i w sposób oczywisty narzuciły nowy sposób postrzegania roli i znaczenia ośrodków akademickich w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Przeprowadzone analizy wyraźnie wskazują dysfunkcyjny charakter tych przemian, przynajmniej w średniookresowym horyzoncie. Dostrzegalne są również korzyści, w naszym przekonaniu stanowiące wyraźne i stabilne tło dla dalszego rozwoju Wydziału Inżynierii Zarządzania. Jedną z nich jest digitalizacja wszystkich procesów, począwszy od zajęć dydaktycznych, poprzez prowadzenie badań naukowych, organizowanie konferencji i szkoleń, uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych, a skończywszy na utrzymaniu stabilnych kontaktów z otoczeniem naukowym i biznesowym w skali międzynarodowej. Przyjęty wcześniej, a konsekwentnie rozwijany i promowany na naszym Wydziale, kierunek wzmacniania warsztatu pracy naukowo-dydaktycznej polegający na intensywnym wykorzystywaniu narzędzi do zdalnej komunikacji, umożliwił płynne przejście do nowej rzeczywistości.

Także w tym kontekście szczególną uwagę chcę zwrócić na internacjonalizację. Stanowi ona nie tylko mocny fundament naszego rozwoju, ale jednocześnie przewagę komparatywną wynikającą ze skutecznej realizacji celów poprzedniej Strategii Wydziału. Stąd też uznaliśmy za istotne przyjęcie horyzontalnego celu strategicznego, jakim jest umiędzynarodowienie, które przenika cztery obszary strategicznej interwencji: działalność dydaktyczną, działalność naukowo-badawczą, relacje z otoczeniem oraz obszar zarządzania.

Punktem wyjścia do aktywności zaplanowanych w poszczególnych obszarach strategicznych jest postrzeganie ich z perspektywy kapitału intelektualnego i społecznego regionu. Wiedza, umiejętności i kompetencje są indywidualnym kapitałem jednostki – pracownika, doktoranta, studenta interesariusza, mieszkańca – który, w wyniku naukowo-badawczej i dydaktycznej działalności Wydziału, można kreować, a poprzez relacje z otoczeniem twórczo rozwijać. Dlatego nasze działania w zakresie kształcenia będą wzmacniały i rozwijały jednostkowy potencjał naszych studentów, zapewniając tym samym lepszy start w ich karierze zawodowej. Będziemy dążyć, aby kierunki studiów inżynierskich i menedżerskich, były permanentnie dostosowywane do zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych regionu oraz wzmacniane zinternacjonalizowanymi doświadczeniami naukowo-dydaktycznymi i biznesowo-administracyjnymi naszych pracowników i partnerów.

W obszarze badań naukowych naszym priorytetowym celem rozwojowym jest uzyskanie i utrzymanie co najmniej kategorii naukowej B+ w ewaluowanej dyscyplinie naukowej: nauki o zarządzaniu i jakości, zapewniającej utrzymanie praw doktoryzowania i uzyskanie praw habilitowania. Nasze działania będą ukierunkowane na tworzenie warunków umożliwiających dążenie do doskonałości w działalności publikacyjnej pracowników. Będziemy zmierzać do zwiększenia wsparcia dla kluczowych kierunków badań prowadzonych na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Konieczny jest również rozwój szkół i specjalności naukowych, będących wyróżnikiem naszego Wydziału w międzynarodowej przestrzeni badawczej.

Wydział Inżynierii Zarządzania zamierza w dalszym ciągu intensywnie rozwijać relacje z szeroko pojętymi interesariuszami zewnętrznymi. Dlatego nasze działania w tym obszarze będą koncertowały się na wzmacnianiu opiniotwórczej i społecznej roli Wydziału Inżynierii Zarządzania w regionie, kraju i za granicą. Będziemy dążyli do współtworzenia wartości we współpracy z otoczeniem.

Bardzo istotnym aspektem rozwoju Wydziału jest doskonalenie kultury organizacji uczącej się i kształtowanie społecznie odpowiedzialnej jednostki oraz wdrożenie koncepcji Lean Management w zarządzaniu Wydziałem. Dołożymy wszelkich starań, aby Wydział był jed- nostką nowoczesną i przyjazną pracownikom, doktorantom oraz studentom. Nasze działania będą zmierzały do wdrożenia międzynarodowych standardów koncepcji Lean Management w zarządzaniu Wydziałem. Chcielibyśmy, aby Nasz Wydział był zorientowany na przyszłość i twórcze rozwiązywanie problemów.

Wydział Inżynierii Zarządzania od wielu lat uważnie obserwuje rynek pracy, prowadzi ciągłe badania potrzeb pracodawców (m.in. w ramach realizowanych projektów naukowo-badawczych), dąży do internacjonalizacji wiedzy, nauki i praktyki, a także współpracuje z sektorem biznesowym. Każde z tych działań istotnie usprawnia nie tylko proces dydaktyczny, ale zwiększa nasze aktywne uczestnictwo w rozwoju całego regionu. Wydział nie tylko dostrzega i docenia swoją rolę w oddziaływaniu na procesy społeczno-gospodarcze w regionie północno-wschodniej Polski, ale stara się ten wpływ wzmacniać, instytucjonalizować i rozszerzać. Przejawem głębokiego zaangażowania Wydziału w kształtowanie relacji z interesariuszami szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego regionu, a także poczucia odpowiedzialności społecznej było przyjęcie i realizacja Strategii rozwoju Wydziału Zarządzania na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020. Pogłębiona retrospekcja związana z rozwojem Wydziału przez ostatnich kilka lat oraz autorefleksja w diagnozie stanu obecnego stają się jednocześnie środkami i narzędziami do formułowania celów naszej wspólnej przyszłości. Jestem przekonana, że każdy z nas odnajdzie cząstkę siebie w przyszłości, której budowę rozpoczynamy wspólnie dzisiaj.

dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB
Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania

 

Strategia rozwoju WIZ 2021-2028 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 2 MB)

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.