Wydział Inżynierii Zarządzania

Staż studencki logistyka

Program stażowy dla kierunku LOGISTYKA Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-POWR.03.01.00-00-S051/15, finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, III. Oś Priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

   

Ułatwienia dla niepełnosprawnych:

Powiększenie czcionki ekranowej -> klawisze CTRL oraz +

Czytaj stronę głosowo -> np. program NVDA

    

 

O projekcie

Cel projektu: podniesienie kompetencji studentów w zakresie nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy związanych bezpośrednio z tokiem studiów na kierunku logistyka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Czas trwania projektu: 30 stycznia 2017 r. – 30 października 2018 r.

Całkowita wartość projektu: 1 733 684, 40 zł

Kwota dofinansowania z UE w ramach POWER 2014-2020: 1 461 149, 21 zł

Kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej: 178 785,19 zł

Wkład własny: 93 750 zł

Projekt uzyskał finansowanie z osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu nr 2/SP/POWER/3.1/2015.

Charakterystyka projektu

Projekt skierowany jest do 125 najlepszych studentów studiów dziennych (dwóch ostatnich semestrów studiów I stopnia w 2017 i 2018 roku) kierunku logistyka. Przewiduje on sfinansowanie 3-miesięcznych staży (w wymiarze 360 godzin) w  przedsiębiorstwach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na stypendium stażowe, dojazd i zakwaterowanie uczestników oraz ubezpieczenie.

W projekcie przewiduje się dwa terminy rekrutacji na staże:

  • termin I: 04.2017-05.2017 roku
  • termin  II: 03.2018-04.2018 roku.

Głównym kryterium rekrutacji będzie średnia ocen uzyskana w toku studiów. Dodatkowe punkty można otrzymać m.in. za osiągnięcia/czołowe lokaty w konkursach, znajomość języków obcych potwierdzoną certyfikatem, działalność w samorządzie studenckim czy kole naukowym lub wolontariat.

Efekty realizacji projektu ze strony stażysty to szansa na zdobycie praktycznych umiejętności powiązanych z efektami kształcenia na Wydziale Zarządzania PB, jak również poznanie pracodawcy, jego specyfiki i branży, co może skutkować ewentualnym zatrudnieniem w przyszłości.

Efektem realizacji projektu ze strony uczelni jest utrwalanie współpracy z otoczeniem gospodarczym.

 

Staże 2018

Termin rekrutacji: kwiecień 2018 r.

Liczba miejsc stażowych: 56 (w tym 9 staży zagranicznych)

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STAŻE (edycja druga) W RAMACH PROJEKTU

Program stażowy dla kierunku logistyka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiejnr POWR.03.01.00-00-S051/15

 

Zapraszamy studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku logistyka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej do składania wniosków na płatne 3-miesięczne staże w przedsiębiorstwach krajowych lub zagranicznych.

Termin realizacji staży: 1 lipca 2018 r. – 30 września 2018 r.

W 2018 roku finansowanie staży otrzyma 56 studentów.

 

Limity staży w pierwszej edycji rekrutacji
Staże krajowy 47
Staże zagraniczne 9

Staż będzie  można zrealizować w jednym z przedsiębiorstw, które wyraziły chęć udziału w Projekcie.

 

Staże zagraniczne

Przedsiębiorstwo Miasto Liczba miejsc stażowych
UAB „Tomegris” Kowno (Litwa) 2
Wtransnet Barcelona  (Hiszpania) 4
TimberIN Kowno (Litwa) 1
Adampol Barcelona (Hiszpania) 1
JSC Transit Service Center Kowno (Litwa) 1
Adampol Manchester (Wielka Brytania) 2

 

 Staże krajowe

Przedsiębiorstwo Miasto Liczba miejsc stażowych
Adampol S.A. Małaszewicze 2
Gdańsk 1
DHL Express (Poland)
Sp. z o.o.
Warszawa  3
Eurocash Grupa Stargard 4
Błonie 5
Wrocław 2
JAS-FBG S.A. Tyniec Mały k. Wrocławia 1
Warszawa (lotnisko Okęcie) 1
Bielany Wrocławskie 1
Ołtarzew 2
 Sady k. Poznania 2
Pruszcz Gdański 2
Kaufland Polska Markety
Sp. z o.o. Sp. K.
Gliwice/Kleszczów 5
LogMap Łomża 6
Meble Wójcik Sp. z o.o. Elbląg 6
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy Piątnica 3
Raben Logistics Polska sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki 4
Choroszcz 2
Łoziska k. Piaseczna 2
Selena S.A. Wrocław 2
Uni-logistics sp. z o.o. Gdynia 2
Gdańsk 1
Warszawa 2
Tychy 1

 

Termin rekrutacji:
13 kwietnia 2018 r. – 27 kwietnia 2018 r.

 

Etapy rekrutacji:

 

Etap 1.   Kandydat na Staż zgłasza chęć udziału w Projekcie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Projektu (www.webankieta.pl/ankieta/270303/zgloszenie-udzialu-w-projekcie.html) w wyniku czego na adres poczty Kandydata na Staż zostanie przesłany Wniosek o Staż (Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu).

                    

Strona internetowa Projektu: https://wiz.pb.edu.pl/projekty/staze-studenckie/staz-studencki-logistyka/

 

Etap 2.   Kandydat na Staż składa osobiście w Biurze Obsługi Projektu wypełniony czytelnie Wniosek o Staż (Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu).

 

Miejsce składania Wniosków na Staż:

Biuro Obsługi Projektu (BOP)

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, pokój 17 KB

w godz. 10.00 – 12.00 (w dni robocze)

 

Etap 3.   Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji złożonych Wniosków o Staż oraz opracowuje listę rankingową oraz rezerwową.  

 

Etap 4.   Komisja Rekrutacyjna – w dniu 07 maja 2018 roku – ogłasza wyniki rekrutacji, o których Kandydat na Staż zostaje poinformowany przez Biuro Obsługi Projektu drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.   

 

Etap 5.   Kandydat na Staż – w dniu 09 maja 2017 roku – zgłasza się osobiście do Biura Obsługi Projektu w celu wyboru miejsca odbywania stażu (Przyjmującego na Staż).

 

Kryteria rekrutacji

1.      Średnia ocen uzyskanych w toku studiów zweryfikowana o dane
w systemie USOS, odpowiednio:

Średnia ocen Liczba punktów
4,60 – 5,00 5 pkt
4,30 – 4,59 4 pkt
4,00 – 4,29 3 pkt
3,51 – 3,99 2 pkt
3,00 – 3,50 1 pkt

 

2.      Czołowe lokaty w konkursach – 1 pkt

3.      Znajomość języka obcego potwierdzona certyfikatem – 1 pkt (przy aplikacji na staż zagraniczny – 3 pkt)

4.      Udokumentowana, co najmniej półroczna, działalność w Samorządzie Studenckim, kole naukowym, wolontariacie – po 1 punkcie

W razie takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Więcej informacji na temat realizacji staży w ramach Projektu zawartych jest w Regulaminie Projektu.                             

Dokumenty

Regulamin projektu

Załącznik 1_Wniosek o Staż

Załącznik 2_Umowa o staż

Załącznik 3_Indywidualny Program Stażu

Załącznik 4_Dziennik Stażu

Załącznik 5_Lista obecności
Załącznik 6_Raport końcowy Opiekuna Stażu

 

Staże 2017

Ostatecznie na trzymiesięczny staż w miesiącach lipiec-wrzesień 2017 roku zrekrutowano 73 osoby (40 kobiet i 33 mężczyzn), w tym na staż zagraniczny 4 osoby (kraje: Niemcy, Litwa, Hiszpania).

Przedsiębiorstwa, w których stażyści obywają staż to 18 przedsiębiorstw z Polski i 3 przedsiębiorstwa zagraniczne. Ostatecznie podpisano 73 umowy stażowe oraz 53 umowy cywilno-prawnie z opiekunami staży.

Lp. Przedsiębiorstwo (krajowe) Liczba staży Miasto, w którym odbywa się staż
1 AC S.A. 2 Białystok
2 Adampol S.A. 3 Zaścianki
2 Gdańsk
1 Małaszewicze
3 Barter S.A. 2 Sokółka
1 Kuźnica
9 Białystok
4 Danwood S.A. 2 Białystok
2 Bielsk Polaski
5 DHL Express (Poland) Sp. z o.o. 2 Warszawa
6 Eurocash S.A. 2 Porosły
2 Stargard Szczeciński
2 Gdańsk
7 Impres Decor 1 Ełk
8 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 5 Białystok
9 Malow Producent Mebli Metalowych 5 Suwałki
10 Merkury S.A. 2 Białystok
11 Metal-Fach Sp. z o.o. 1 Sokółka
12 Multicco Sp. z o.o. 6 Białystok
13 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy 2 Piątnica
14 PKP Cargo S.A. 3 Warszawa
15 CEDC International Sp. z o.o (Polmos, Białystok) 2 Białystok
16 Quality Logistics Service sp. z o.o. 3 Białystok
17 Raben Logistics Polska Sp. z o.o. 3 Grodzisk
2 Białystok
18 Selena S.A. 2 Wrocław
Lp. Przedsiębiorstwo(zagraniczne) Liczba staży Państwo i miasto, w którym odbywa się staż
1 Kiel Fenster  1 Niemcy (Kiel)
2 UAB Tomegris 1 Litwa (Kowno)
3 Wtransnet 2 Hiszpania (Barcelona)

Kontakt

Kierownik Projektu
dr Urszula Ryciuk
u.ryciuk [at] pb.edu.pl

 

Koordynator ds. współpracy z pracodawcami
dr Marta Jarocka
m.jarocka [at] pb.edu.pl

 

Koordynator ds. kontaktów międzynarodowych
(Project Coordinator for International Cooperation)
dr Julia Siderska
j.siderska [at] pb.edu.pl

 

Biuro Obsługi Projektu
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
16-001 Kleosin, ul. Ojca Tarasiuka 2, pok. 17 KB
+48 85 746 98 75

 

Obsługa administracyjna staży
Marta Kościuk
+48 85 746 98 13
wz.staze [at] pb.edu.pl

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.