Wydział Inżynierii Zarządzania

ISKN – Statystyka na co dzień

Logo - Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa - Statystyka na codzień

 

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej zaprasza do uczestnictwa
w III Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej „Statystyka na co dzień”

Celem konferencji jest stworzenie możliwości zaprezentowania osiągnięć naukowych, wyników badań oraz wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania narzędzi statystycznych. Konferencja jest adresowana do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchaczy szkół doktorskich. Uczestnicy będą mogli prezentować swoje osiągnięcia w obszarze wykorzystania narzędzi statystycznych w różnych obszarach takich jak:

 • nauki humanistyczne,
 • nauki inżynieryjno-techniczne,
 • nauki medyczne i nauki o zdrowiu,
 • nauki rolnicze,
 • nauki społeczne,
 • nauki ścisłe i przyrodnicze
 • nauki teologiczne.

Konferencja odbędzie się w terminie 10 maja 2024 r. w formie hybrydowej. Warunkiem czynnego uczestnictwa jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa i przesłanie go ze streszczeniem w terminie do 25.04.2024 r. poprzez formularz:

https://forms.office.com/e/sWqDNY6PA5

Studenci uczestniczący (zarejestrowani) w konferencji uzyskają certyfikaty uczestnictwa.

Streszczenia (w języku polskim i angielskim) zgłoszonych referatów, przygotowanych zgodnie z szablonem (plik streszczenie_szablon (DOCX, 23 KB)), zostaną opublikowane w wydanych na dzień konferencji materiałach konferencyjnych. Artykuły, przesłane na adres mailowy organizatorów konferencji do dnia 15.05.2024 r., spełniające wymogi redakcyjne (https://wiz.pb.edu.pl/akademia-zarzadzania/dla-autorow/), które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną wydane w czasopiśmie „Akademia Zarządzania”. Udział w konferencji oraz publikacja artykułu są bezpłatne.

 

Plan konferencji ISKN 2024

Zeszyt streszczeń ISKN 2024

Ważne daty:

25.04.2024 r.                   – zakończenie rejestracji

10.05.2024 r.                   – konferencja

15.05.2024 r.                   – przesłanie artykułów

Komitet Naukowy

Przewodniczący:           dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB – Politechnika Białostocka

Członkowie:                   prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys – Politechnika Białostocka

                                        prof. dr hab. Ewa Roszkowska – Politechnika Białostocka

                                        dr hab. Dorota Wyszkowska, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku

                                        dr Marta Jarocka, prof. PB – Politechnika Białostocka

                                        dr Joanna Jakuszewicz – Politechnika Białostocka

                                        dr Elżbieta Majewska – Uniwersytet w Białymstoku, Filia w Wilnie

                                        dr Anna Milewska – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

                                        dr Elżbieta Misiewicz – Uniwersytet w Białymstoku

                                        dr inż. Rajmund Stasiewicz – Politechnika Białostocka

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:           dr Anna M. Olszewska, prof. PB

Wiceprzewodniczący:  dr Beata Madras-Kobus

Sekretarz:                      dr Dorota Leończuk

                                        dr Izabela Stalończyk

                                        dr Joanna Szydło

Członkowie:                      

                                       Marcin Czubaszek (SKN ADaBiz)

                                       Marta Olszewska (KNK)

                                       Oliwia Zaczkiewicz (SKN Chess WIZ)

Regulamin III Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej „Statystyka na co dzień” 
Kleosin, 10 maja 2024 r.

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa „Statystyka na co dzień” zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniu 10 maja 2024 r. w formie hybrydowej.

1.2. Organizatorem Konferencji jest Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

1.3. Uczestnikami wydarzenia mogą być studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, słuchacze szkół doktorskich oraz członkowie Studenckich Kół Naukowych.

1.4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i Regulaminie Konferencji oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.

1.5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: https://wiz.pb.edu.pl/nauka-i-badania/konferencje-i-seminaria/iskn-statystyka/

 1. Warunki uczestnictwa i publikacji

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji do dnia 25 kwietnia 2024 r.

2.2. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz dodatkowych niezbędnych informacji.

2.3. Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa w wydarzeniu:

 1. Uczestnik czynny z wystąpieniem i artykułem do publikacji
 2. Uczestnik czynny z wystąpieniem bez artykułu do publikacji
 3. Uczestnik bierny bez artykułu i bez wystąpienia

2.4. Uczestnik Konferencji zainteresowany opublikowaniem artykułu zobowiązany jest do:

 1. a) wysłania gotowego artykułu w formie elektronicznej w formacie doc lub docx na adres e- mail: wiz.konferencjaiskn@pb.edu.pl do 15 maja 2024 r. Nadesłane prace zostaną poddane recenzji, a o zakwalifikowaniu pracy do druku autorzy zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wcześniej wskazany adres. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podjęcia decyzji o kwalifikacji artykułu do wybranego numeru czasopisma „Akademia Zarządzania” 20 pkt. (patrz Komunikat Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.)
 2. b) publikacje studentów do czasopisma „Akademia Zarządzania” przyjmowane są tylko i wyłącznie w wypadku współautorstwa (opieki naukowej) pracownika naukowego lub dydaktycznego uczelni, na której studiuje co najmniej jeden autor tekstu.
 3. c) nadesłane artykuły muszą spełniać wymogi redakcyjne udostępnione przez Organizatorów.

2.5. Udział w Konferencji i publikacja są bezpłatne.

2.6. Materiały pokonferencyjne będą obejmowały zeszyt streszczeń.

2.7. Uczestnik, który bierze udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa.

2.8. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: wiz.konferencjaiskn@pb.edu.pl do dnia 6.05.2024 r.

 1. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

3.1. Podczas Konferencji Organizator może rejestrować jej przebieg dla celów dokumentacji, promocji i reklamy Organizatora.

3.2. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Konferencji. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej Konferencji pod adresem https://wiz.pb.edu.pl/nauka-i-badania/konferencje-i-seminaria/iskn-statystyka/

 1. Dane osobowe

4.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

4.2. Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.

4.3. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji.

4.4. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszeniowym w Konferencji zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym stworzenia listy Uczestników.

4.5. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4.6. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody.

4.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji. Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.8. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

 1. Postanowienia końcowe

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania Uczestników Konferencji m.in. o zmianach programu Konferencji, Regulaminu oraz wysyłania zaproszeń na kolejne edycje Konferencji.

5.2. Uczestnik Konferencji w formularzu zgłoszeniowym potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

5.3. Uczestnik Konferencji w formularzu zgłoszeniowym potwierdza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, głosu, wypowiedzi, utrwalonych podczas Konferencji, w zakresie jak w treści pkt. 3.2. Regulaminu. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o braku zgody na utrwalanie wizerunku najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem Konferencji.

5.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.03.2024 r.

Partnerzy:

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny

Koło Naukowej Kreatywności (KNK)

Studenckie Koło Naukowe Chess WIZ

Studenckie Koło Naukowe Analizy Danych w Biznesie ADaBiz (SKN ADaBiz)

Studenckie Koło Naukowe BizneSIK – Biznes Inwestycje Księgowość

Logo UwB Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Logo Studenckie Koło Naukowe Kreatywności Koło Naukowej Kreatywności
Studenckie Koło Naukowe Analizy Danych w Biznesie ADaBIZ Studenckie Koło Naukowe Analizy Danych w Biznesie ADaBiz (SKN ADaBiz)
Studenckie Koło Naukowe BizneSIK Biznes Inwestycje Księgowość BIK Studenckie Koło Naukowe BizneSIK Biznes Inwestycje Księgowość
Chess WIZ Studenckie Koło Naukowe Chess WIZ

 

Rektor Politechniki Białostockiej

Prezydent Miasta Białegostoku

Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne, Oddział w Białymstoku

Polskie Towarzystwo Statystyczne, Oddział w Białymstoku

Logo Polska Sekcja INFORMS

Polska Sekcja INFORMS 

Urząd Statystyczny w Białymstoku

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.