Wydział Inżynierii Zarządzania

O studiach

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej (ISD)

Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: trzeci stopień
Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Przyporządkowanie studiów do następujących obszarów kształcenia:

 • nauki społeczne
 • nauki techniczne.

Dziedziny nauki oraz dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia:

 • dziedzina nauki: nauki ekonomiczne
  dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 • dziedzina nauki: nauki techniczne
  dyscyplina: inżynieria produkcji.

Stopień naukowy uzyskiwany w wyniku przeprowadzonego przewodu doktorskiego:
doktor nauk ekonomicznych lub doktor nauk technicznych.

 

Cel i zakres studiów

Celem Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę w dyscyplinach:

 • nauki o zarządzaniu,
 • inżynieria produkcji.

Program studiów doktoranckich uwzględnia aktualne tendencje rozwojowe w nauce i praktyce, stwarzając doktorantom szanse rozwoju naukowego oraz poszerzenia wiedzy niezbędnej zarówno do pełnienia funkcji menedżerskich, jaki i do inkubacji nowego produktu/usługi w wybranym przedsiębiorstwie.

Kształcenie na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki, jest ukierunkowane na:

 • zdobycie wiedzy na zaawansowanym poziomie o charakterze ogólnym w zakresie dyscyplin naukowych nauki o zarządzaniu i inżynieria produkcji oraz dyscyplin pokrewnych w obszarze prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki;
 • zdobycie wiedzy na zaawansowanym poziomie o charakterze szczegółowym, odpowiadającej obszarowi prowadzonych badań naukowych obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki;
 • zdobycie umiejętności związanych z metodologią i metodyką prowadzenia badań naukowych;
 • zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych i wykorzystania nowoczesnych narzędzi w procesie kształcenia;
 • ukształtowanie postaw etycznych i społecznych w zakresie działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego.

Wydział Inżynierii Zarządzania zapewni ofertę seminariów doktoranckich. Doktoranci przygotują rozprawy obejmujące zróżnicowane zagadnienia w głównych obszarach badań z zakresu zarządzania oraz inżynierii produkcji:

 • naukowe przewidywanie przyszłości;
 • zarządzanie produkcją;
 • zarządzanie kompetencjami zawodowymi;
 • zarządzanie organizacjami;
 • zarządzanie marketingowe;
 • zarządzanie jakością;
 • inżyniera procesów wytwarzania;
 • systemy wspomagania decyzji, zarządzanie wiedzą produkcyjną;
 • efektywność i produktywność zarządzanie.

W ramach studiów doktoranckich możliwe jest uczestnictwo w:

 • seminariach naukowych Wydziału Inżynierii Zarządzania PB;
 • konferencjach naukowych organizowanych przez Wydział Inżynierii Zarządzania PB i innych związanych z tematyką pracy doktorskiej;
 • wykładach i zajęciach organizowanych na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB, niewyszczególnionych w planie studiów (np. wykłady prowadzone przez zaproszone osoby z innych ośrodków naukowych);
 • innych zajęciach o charakterze zaawansowanym, związanych z profilem kształcenia w dyscyplinie nauki o zarządzanie i/lub inżynieria produkcji.

Sylwetka absolwenta

Zakres tematyczny zajęć przewidzianych w programie studiów doktoranckich, cele cząstkowe sformułowane w ramach poszczególnych przedmiotów oraz prowadzona praca naukowo-badawcza są ukierunkowane na opanowanie przez absolwenta wiedzy z zakresu najnowszych metod i narzędzi stosowanych w naukach ekonomicznych oraz technicznych. Absolwent Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich realizowanych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada szeroką wiedzę z zakresu dyscyplin nauki o zarządzaniu i inżynieria produkcji, w tym: zarządzania jakością, prognozowania i foresightu technologicznego, wybranych zagadnień z inżynierii procesów wytwarzania a także zarządzania marketingowego i zarządzania kompetencjami zawodowymi. Posiada umiejętność identyfikowania, rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów naukowych odnoszących się do gospodarowania zasobami technicznymi, ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Potrafi zidentyfikować luki badawcze w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i dyscypliny inżynieria produkcji. Zna wybrane metody badawcze, charakterystyczne dla dwóch dyscyplin naukowych umożliwiające rozwiązywanie postawionych problemów naukowych. Potrafi szybko dostosować swoją wiedzę i umiejętności do wymagań związanych z rozwiązywanym problemem naukowym. Posiada umiejętność krytycznej analizy proponowanych rozwiązań problemów naukowych, wskazywania istotnych ograniczeń w ramach analizowanych zagadnień oraz twórczego rozwiązywania problemów naukowych. Absolwent studiów doktoranckich potrafi zidentyfikować czynniki wspomagające i ograniczenia związane ze stosowaniem wybranych metod badawczych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów naukowych w obszarze nauk ekonomicznych i technicznych.  Absolwent potrafi zaprojektować i samodzielnie prowadzić badania naukowe oraz współpracować w ramach zespołów badawczych, w tym także międzynarodowych. 

Absolwent Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich realizowanych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada umiejętności twórczego wykorzystania zdobytej wiedzy przy rozwiązywaniu wybranych zagadnień naukowych, problemów ekonomicznych i technicznych, planowaniu oraz analizie rezultatów badań eksperymentalnych. Zakres wiedzy i umiejętności umożliwiają prowadzenie pracy badawczej i projektowej, wdrażanie nowych rozwiązań do praktyki przemysłowej oraz upowszechnianie swoich dokonań w formie publikacji w opracowaniach naukowych i na konferencjach naukowo-technicznych.

Absolwent Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich realizowanych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej będzie przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie realizowane na Wydziale Inżynierii Zarządzania powinni mieć kompetencje niezbędne do prowadzenia prac badawczych i wdrożeniowych ukierunkowanych na samodzielne poszerzanie wiedzy w zakresie wynikającym z tematyki realizowanej pracy. Szczegółowe wymagania, opis procedury aplikacyjnej oraz wzorce wymaganych dokumentów są wyszczególnione w:

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.