Wydział Inżynierii Zarządzania

Kadra

 

Dr Anna Augustyn – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Pracuje na stanowisku kierownika zespołu ds. planowania i rozwoju w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego i odpowiada za  realizację projektów związanych unijnych związanych z rozwojem miast. Przez okres ponad dwudziestu lat pracowała na stanowisku adiunkta na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Jej specjalizacja naukowa oscyluje wokół tematyki rozwoju społeczno-gospodarczego miast i regionów, smart city oraz marketingu terytorialnego. Ekspert w zespołach opracowujących strategiczne dokumenty rozwojowe i marketingowe, odnoszących się do miejskich i wojewódzkich jednostek samorządu terytorialnego. Koordynator projektów opartych na współpracy i partnerstwie miast, zarówno polskich, jak i europejskich.

Dr hab. Jacek Borzyszkowski,  prof. WSB – specjalizuje się w problematyce zarządzania turystyką. Jest autorem ponad 100 opracowań naukowych. Obszar jego zainteresowań koncentruje się na zagadnieniach dotyczących organizacji turystyki, polityki turystycznej, funkcjonowania struktur ds. turystyki, marketingu w turystyce. Posiada również doświadczenie praktyczne – pełni funkcję wiceprezesa zarządu Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie, jest członkiem Rady Ekspertów ds. Turystyki przy ministrze właściwym ds. turystyki, był również członkiem Rady Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dr Katarzyna Dębkowska – kierownik Zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym w Warszawie, wykładowca na studiach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Posiada bogaty dorobek badawczy i dydaktyczny w obszarze stosowania metod ilościowych w praktyce gospodarczej. Jej badania naukowe dotyczą przedsiębiorczości i szeroko rozumianej innowacyjności przedsiębiorstw. Swoją uwagę badawczą koncentruje głównie na wykorzystaniu metod statystycznych w budowaniu metodyki oceny modeli biznesu. Kolejny obszar zainteresowań naukowych i praktycznych to wykorzystanie badań typu foresight.

Dr hab. Magdalena Florek, prof. UEP – specjalizuje się w marketingu terytorialnym i zarządzaniu marką. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta na Northwestern University i Kellogg School of Management w USA. Współzałożycielka, członek zarządu i Education Director w International Place Branding Association z siedzibą w Holandii. Współzałożycielka i członek zarządu Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc. Senior Fellow w Institute of Place Management w Wielkiej Brytanii. Ekspert Komisji Europejskiej, współautorka strategii marek i promocji polskich miast i regionów. Konsultant z zakresu brandingu miejsc i destynacji. 

Dr hab. Ewa Glińska, prof. PB – kierownik Katedry Marketingu i Turystyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Autorka książki pt. „Budowanie marki miasta. Koncepcje, warunki, modele”. Wykładowca przedmiotów związanych z marketingiem i brandingiem terytorialnym. Ekspert z zakresu marketingu miejsca w projektach krajowych i międzynarodowych. Koordynator i współautorka kilkudziesięciu opracowań strategicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego. Pełniła również funkcję kierownika lub badacza w międzynarodowych projektach, dotyczących m.in. przedsiębiorczości i mentoringu. 

Mgr Sylwia Agnieszka Grudzińska – absolwentka Politechniki Białostockiej na kierunkach Turystyka i Rekreacja oraz Zarządzanie i Marketing, absolwentka podyplomowych studiów Master of Business Administration Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Przez blisko 15 lat związana z szeroko pojętą branżą turystyczną. W latach 2006 – 2021 zawodowo związana z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną najpierw jako specjalista ds. turystyki i Internetowego Systemu Informacji Turystycznej,  od 2012 roku na stanowisku Dyrektora Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie praktyczne w zakresie marketingu terytorialnego, w szczególności kreowania i promowania atrakcyjnego wizerunku województwa podlaskiego na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych. Aktywnie współpracowała w tym zakresie z instytucjami państwowymi, samorządami, lokalnymi organizacjami turystycznymi, przedsiębiorcami, instytucjami nauki, Parkami Narodowymi oraz  Krajobrazowymi, jak również z Polską Organizacją Turystyczną oraz jej zagranicznymi ośrodkami. Była odpowiedzialna m.in. za organizację Podlaskich Tragów Turystycznych, eventów promocyjnych, konferencji oraz szkoleń dla branży turystycznej. Specjalizuje się w pozyskiwaniu środków z funduszy krajowych oraz europejskich. Realizowała projekty z zakresu rozwoju infrastruktury turystycznej, rozwoju produktów turystycznych, turystyki wiejskiej oraz turystyki osób z niepełnosprawnościami.

Mgr Karolina Ilczuk – zawodowo związana z samorządem terytorialnym od 2005 roku, doktorantka na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie angażowania interesariuszy w zarządzenie marką miejsca. Jej zainteresowania naukowe dotyczą partycypacyjnego modelu angażowania interesariuszy w zarządzanie marką miasta z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym w szczególności bazujących na technikach crowdsourcingu.

Mgr Jacek Janowski – jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Ekonomia w zakresie marketingu w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Na tej samej uczelni ukończył również studia podyplomowe w programie MBA na Wydziale Zarządzania. Jest absolwentem Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów w Polskiej Akademii Nauk. Uczestnik wielu kursów i szkoleń miedzy innymi Akademii Efektywnej Komunikacji, Skutecznej prezentacji w Polskim Radiu S.A. oraz kursów dotyczących marketingu turystycznego i promocji turystycznej.

Specjalizuje się w marketingu terytorialnym. Jego domeną jest kształtowanie i promocja produktu turystycznego. Jest współautorem, jednego z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych przez POT, konkursu „Na najlepszy produkt turystyczny – Certyfikat POT” i wprowadzenia kategorii Złoty Certyfikat oraz modelu wspólnej organizacji konkursu z regionalnymi organizacjami turystycznymi. Był pomysłodawcą i koordynatorem Turystycznych Mistrzostw Blogerów – jednego najważniejszych projektów w Polsce, opartym na promocji polskich atrakcji turystycznych poprzez rekomendacje influenserów w mediach społecznościowych. Nadzorował największe w Polsce kampanie reklamowe na rynku krajowym, były to m.in. „Odpoczywaj w Polsce”, „Bajkowy Urlop w Polsce” oraz „Nie ma jak Polska”. Wszystkie z w/w kampanii były realizowane również w oparciu o media społecznościowe. Z polskimi regionami współpracuje od dwudziestu lat.

Dr inż. Halina Kiryluk – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, adiunkt w Katedrze Marketingu i Turystyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, absolwentka podyplomowych studiów Master of Business Administration (MBA). Zainteresowania badawcze obejmują problematykę z zakresu polityki turystycznej i zarządzania turystyką, w szczególności planowania strategicznego w samorządach, kształtowania wizerunku turystycznego obszarów,  zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych, angażowania interesariuszy oraz z zakresu zrównoważonego transportu i mobilności. Autorka lub współautorka ok. 80. publikacji naukowych. Ekspert w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, w tym jednego z flagowych projektów Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) pt. „Mobility and Accessibility in Rural Areas  – New Approaches for Developing Mobility Concepts in Remote Areas”, z Programu Interreg Baltic Sea 2014-2020. Wykonawca różnych opracowań specjalistycznych zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej (w szczególności strategii rozwojowych, ekspertyz i raportów dotyczących województwa podlaskiego).

Mgr Anna Kowalewska – absolwentka socjologii, ekspert w zakresie badań społecznych i społeczno-gospodarczych, w tym ewaluacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w instytucjach badania opinii i rynku. W latach 1998 – 2009 zatrudniona w Pentor Research International. Od 2010 roku do chwili obecnej – prezes zarządu Instytutu Badawczego ProPublicum. Zrealizowała ponad 200 projektów badawczych, w tym projekty o znacznej złożoności metodologicznej, łączące różnorodne i nowatorskie techniki badawcze, pionierskie w skali kraju (dotyczące firm rodzinnych w polskiej gospodarce, upadłości przedsiębiorstw, potrzeb i aspiracji kulturalnych Polaków, badania ewaluacyjne wśród przedsiębiorstw z użyciem metody Propensity Score Matching, badania eksperckie z wykorzystaniem metody Delphi). Współpracowała ze środowiskiem naukowym przy projektach typu foresight (Pilotażowy Program Foresight w dziedzinie „Zdrowie i Życie”, Narodowy Program Foresight Polska 2020 i Foresight technologiczny NR FOR Podlaskie 2010). Laureatka nagrody im. Floriana Znanieckiego, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Wykładowca podyplomowych studiów Collegium Civitas „Zarządzanie przyszłością. Foresight i planowanie strategiczne”. Autorka publikacji naukowych i poświęconych popularyzacji wyników badań społecznych.

Mgr Adam Mikołajczyk – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna – Zarządzanie Miastem i Regionem oraz akademii The Chartered Institute of Marketing (Londyn/Warszawa).  Jako konsultant w Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki w Warszawie w początkach lat 2000 był współtwórcą pierwszych strategii marketingowo-brandingowych i dot. rozwoju turystycznego miast i regionów w Polsce.  Od 2010 r. inicjator powołania i prezes zarządu Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc, współpracownik Związku Miast Polskich.  Trener i konsultant w kilkudziesięciu projektach szkoleniowo-doradczych w obszarze marketingu, komunikacji, budowania marki oraz wspierania rozwoju organizacji, instytucji i jednostek samorządu terytorialnego. Szkolił m.in. dla Oxford Union Center na Oxfordzie oraz dla City Nation Place Conference w Londynie. Współtwórca strategii marek terytorialnych, strategii marketingowych i strategii promocji dla JST w Polsce i za granicą, m.in. dla Warszawy, Krakowa, Gdańska, Województwa Małopolskiego, Łódzkiego. Jest również współtwórcą ostatniej strategii marketingowo-brandingowej w zakresie turystyki dla Gruzji.

Marta Rogalewska – project managerka, strateżka marketingowa, analityczka, współzałożycielka dwóch agencji kreatywno-technologicznych. Współtwórczyni edukacyjnej marki Gold&Finch. Związana z marketingiem internetowym od 2006. Opracowywała strategie oraz koordynowała realizację wdrożeń technologicznych i działań marketingowych dla wielu marek.  Przez cztery lata manager operacyjny największego w Europie festiwalu tanecznego. Wykładowca na Politechnice Białostockiej (poza studiami MBA, na kierunku Marketing Internetowy i Menedżer E-commerce).

Dr Danuta Szpilko – adiunkt na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Pełni funkcję zastępcy kierownika w Międzynarodowej Katedrze Logistyki i Inżynierii Usług. Obszar jej zainteresowań badawczych stanowi zarządzanie rozwojem miast w szczególności w kontekście budowania wizji ich przyszłości przy wykorzystaniu metod foresightowych. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji dotyczących foresightu, zarządzania miastem, zarządzania turystyką oraz logistyki. Była także kierownikiem projektu badawczego pt. „Foresight jako narzędzie zarządzania turystyką w regionie” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Pełniła również funkcję kierownika lub badacza w międzynarodowych projektach, dotyczących m.in. przedsiębiorczości młodych, wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu w miastach, a także pracy w zespołach wielokulturowych. Jest również kierownikiem studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych.

Dr Joanna Szydło –  adiunkt na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Obszar jej zainteresowań badawczych odnosi się do kulturowych aspektów zarządzania. Koncentruje się  również na kwestiach komunikacyjnych oraz etycznych w zarządzaniu. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji dotyczących kultury organizacyjnej, wartości, postaw, zarządzania w zespole wielokulturowym. Była także członkiem zespołów w projektach międzynarodowych dotyczących m.in. przedsiębiorczości młodych, zarządzania w zespołach wielokulturowych, doskonalenia kompetencji menedżerów średniego szczebla oraz kompetencji przyszłości. Pełni również funkcję zastępcy kierownika studiów podyplomowych Coaching w biznesie oraz Studia menedżerskie dla inżynierów.

Mgr Paweł Wałuszko – doświadczony administrator sieci i propagator rozwiązań IT ze środowiska Doliny Krzemowej. Absolwent Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Stanforda. Współorganizował projekty transferu wiedzy takie jakie jak „Poland-Silicon Valley Entrepreneurship Exchange” oraz projekt „Recreating Silicon Valley” na Uniwersytecie Stanforda. Obecnie zajmuje się biznesowymi powiązaniami Doliny Krzemowej z krajami Europy Środkowo-Wschodniej: wymianą wiedzy, rozwojem marek i produktów oraz edukacją w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Dr inż. Romuald Ziółkowski – adiunkt na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.  Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi jako członek zarządu Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, przez dwie kadencje prodziekan ds. promocji na Wydziale Inżynierii Zarządzania, uczestnik misji gospodarczych do Stanów Zjednoczonych i Chin. Odbył staże naukowe na Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym im. Janki Kupały w Grodnie i Uniwersytecie Szczecińskim. Ekspert w projektach współpracy transgranicznej, wykładowca i trener na kilkudziesięciu szkoleniach i warsztatach z zakresu turystyki. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych, kierownik projektów i członek zespołów badawczych, wykonawca kilkunastu opracowań specjalistycznych z zakresu funkcjonowania branży turystycznej.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.