Wydział Inżynierii Zarządzania

Sesja egzaminacyjna

Organizacja sesji i warunki zaliczenia semestru letniego

w roku akademickim 2020/2021

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

 

Sesja egzaminacyjna podstawowa                                                                       21.06.2021 – 30.06.2021

Sesja egzaminacyjna poprawkowa                                                                       13.09.2021 – 19.09.2021

Rejestracja na semestr zimowy 2021/2022                                                         20.09.2021 – 30.09.2021

 

Daty i godziny egzaminów w sesji podstawowej i poprawkowej ustalają nauczyciele wraz ze studentami.
Daty i godziny egzaminów należy przekazać do dziekanatu  najpóźniej do 31.05.2021 roku (§17 pkt.4 RS PB).

 

 1. ZALICZENIA I EGZAMINY
 • ZALICZENIA
 1. Wszystkie zaliczenia przewidziane w planie studiów powinny być dokonane najpóźniej do dnia 20.06.2021 roku ( 19 pkt. 2 RS PB). Wyjątek stanowią wykłady kończące się zaliczeniem – ich poprawa może odbywać się w trakcie sesji egzaminacyjnej tj. do dnia 30.06.2021r. Student uzyskuje ostateczną ocenę wpisaną do systemu USOS.
 2. Student zgłaszający zastrzeżenia do prawidłowości przeprowadzonego zaliczenia ma prawo złożyć do Dziekana, w ciągu 3 dni, umotywowany wniosek o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego. Zaliczenie komisyjne powinno się odbyć w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku ( 19 pkt. 5 RS PB, § 21 pkt. 1 RS PB).
 3. Student, który w w/w terminach nie uzyskał zaliczenia otrzymuje ocenę niedostateczną, wpisaną przez prowadzącego zajęcia.
 • EGZAMINY
 1. Egzaminy „zerowe” powinny być przeprowadzone do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. Kryteria uczestnictwa w egzaminie „zerowym” ustala egzaminator. Ocen niedostatecznych z egzaminu „zerowego” nie wpisuje się do protokołu egzaminacyjnego (§20 2 RS PB).
 2. Studenci zobowiązani są zdawać w sesji podstawowej wszystkie egzaminy wynikające z planów studiów na semestr letni.
 3. Studentowi przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego nie zdanego przedmiotu (§20 pkt.3 RS PB)- sesja poprawkowa.
 4. Nieobecność na egzaminie student powinien usprawiedliwić w ciągu trzech dni od ustalonego terminu egzaminu. Usprawiedliwienie przyjmuje egzaminator i ustala ze studentem indywidualny termin.
 5. Student, który nie zgłosił się na egzamin i nie usprawiedliwił nieobecności w ciągu trzech dni roboczych traci ten termin. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie jest równoznaczna z niezdaniem przez studenta egzaminu i wystawieniem oceny niedostatecznej – przez osobę prowadzącą zajęcia (§20 pkt. 4 RS PB).
 6. Na uzasadniony wniosek studenta, złożony w ciągu trzech dni od terminu ogłoszenia wyników egzaminu w systemie USOS Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny (§20 pkt. 6 RS PB).
 7. Proszę o nieustalanie terminów egzaminów w ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej.
 8. Obowiązkiem prowadzącego jest przechowywanie (przez okres co najmniej 1 roku) i udostępnianie do wglądu zainteresowanemu studentowi, Kierownikowi Katedry oraz Dziekanowi prac pisemnych (§17 6 RS PB).

2. REJESTRACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022

 1. Bardzo proszę studentów i nauczycieli o dokładne, terminowe  sprawdzanie i uzupełnianie ocen w systemie USOS. Brak ocen w systemie USOS skutkować może niezaliczeniem semestru.
 2. Uzyskanie przez studenta minimum 20 punktów ECTS w semestrze oraz spełnienie wymagań określonych planem studiów może być podstawą do podjęcia przez Dziekana decyzji o rejestracji na kolejny semestr z długiem punktowym. W przypadku nieuzyskania 20 punktów ECTS, student może złożyć podanie o powtórzenie semestru (§18 pkt 3 RS PB). Ostateczny termin złożenia ewentualnych podań w Dziekanacie: 30.09.2021 roku. Studenci, którzy nie dopełnią tej formalności zostaną skreśleni z listy studentów.
 • INNE
 1. Egzaminy i zaliczenia przedmiotów odbywają się zgodnie z Zarządzeniem 1204 Rektora PB z dnia 19.10.2020r w sprawie zmiany sposobu organizacji zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Politechnice Białostockiej w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .
 2. Dostęp do protokołów elektronicznych w systemie USOS będzie możliwy do 21.06.2021r. do godz. 23:59 – dotyczy zaliczeń i do dnia 01.07.2021r. do godz. 23:59 – zaliczenie wykładu oraz egzaminy w sesji podstawowej, 20.09.2021r. do godz. 23:59 – egzaminy w sesji poprawkowej.
 3. Niedopuszczalna jest zmiana ocen po zatwierdzeniu protokołów w systemie USOS. Wynika to z dokonanej już rejestracji studentów na kolejny semestr oraz naliczeniu należności i stypendiów.
 4. Przypominam, że pracownicy dziekanatu nie mają prawa uzupełniać ocen w protokołach za prowadzących.
 5. Na czas trwania sesji egzaminacyjnej zobowiązuję nauczycieli do umieszczenia aktualnych harmonogramów dyżurów na stronie internetowej  Wydziału Inżynierii Zarządzania/Katedry.

 

Przypominam o obowiązku realizacji Zarządzenia nr 1148 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie wytycznych w zakresie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Politechnice Białostockiej w związku z ograniczeniem lub zawieszeniem funkcjonowania Uczelni

 

Prodziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania

Studenckich i Kształcenia

dr Ewa Rollnik-Sadowska

                                                                                                                  

Harmonogram sesji LATO 2020_2021 (XLSX, 65 KB)(aktualizacja: 07.09.2021)

                                                                                                             

 

 


 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.