Wydział Inżynierii Zarządzania

Sesja egzaminacyjna

Organizacja sesji i warunki zaliczenia semestru zimowego w roku akademickim 2018/2019

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

Sesja egzaminacyjna podstawowa                                                                          02.02.2019 – 10.02.2019

Sesja egzaminacyjna poprawkowa                                                                          11.02.2019 – 17.02.2019

Rejestracja na semestr letni 2018/2019                                                                  18.02.2019 – 24.02.2019

 

Daty i godziny egzaminów w sesji podstawowej i poprawkowej ustalają nauczyciele wraz ze studentami.
Daty i godziny egzaminów należy przekazać do dziekanatu  najpóźniej do 12.01.2019 roku (§18 pkt.4 RS PB).

   

ZALICZENIA

 1. Wszystkie zaliczenia przewidziane w planie studiów powinny być dokonane najpóźniej do dnia 01.02.2019 roku
  ( 20 pkt. 2 RS PB). Wyjątek stanowią wykłady kończące się zaliczeniem – ich poprawa może odbywać się w trakcie sesji egzaminacyjnej tj. do dnia 10.02.2019r. Student uzyskuje ostateczną ocenę wpisaną do systemu USOS.
 2. Student zgłaszający zastrzeżenia do prawidłowości przeprowadzonego zaliczenia ma prawo złożyć do Dziekana, w ciągu 3 dni, umotywowany wniosek o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego. Zaliczenie komisyjne powinno się odbyć w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku ( 20 pkt. 5 RS PB, § 22 pkt. 1 RS PB).
 3. Student, który w w/w terminach nie uzyskał zaliczenia otrzymuje ocenę niedostateczną, wpisaną przez prowadzącego zajęcia.

EGZAMINY

 1. Egzaminy „zerowe” powinny być przeprowadzone do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. Kryteria uczestnictwa w egzaminie „zerowym” ustala egzaminator. Ocen niedostatecznych z egzaminu „zerowego” nie wpisuje się do protokołu egzaminacyjnego (§21 2 RS PB).
 2. Studenci zobowiązani są zdawać w sesji podstawowej wszystkie egzaminy wynikające z planów studiów na semestr zimowy.
 3. Studentowi przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego nie zdanego przedmiotu (§21 pkt.3 RS PB)- sesja poprawkowa.
 4. Nieobecność na egzaminie student powinien usprawiedliwić w ciągu trzech dni od ustalonego terminu egzaminu. Usprawiedliwienie przyjmuje egzaminator i ustala ze studentem indywidualny termin.
 5. Student, który nie zgłosił się na egzamin i nie usprawiedliwił nieobecności w ciągu trzech dni traci ten termin. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie jest równoznaczna z niezdaniem przez studenta egzaminu i wystawieniem oceny niedostatecznej – przez osobę prowadzącą zajęcia (§21 pkt. 4 RS PB).
 6. Na wniosek studenta, który zgłasza zastrzeżenia do prawidłowości przeprowadzonego egzaminu, złożony w ciągu trzech dni roboczych od terminu ogłoszenia wyników egzaminu w systemie USOS Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny (§21 pkt. 6 RS PB).
 7. Proszę o nieustalanie terminów egzaminów w ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej.
 8. Obowiązkiem prowadzącego jest przechowywanie (przez okres co najmniej 1 roku) i udostępnianie do wglądu zainteresowanemu studentowi, Kierownikowi Katedry oraz Dziekanowi prac pisemnych (§18 pkt.6 RS PB).

REJESTRACJA NA SEMESTR LETNI 2018/2019

 1. Bardzo proszę studentów i nauczycieli o dokładne, terminowe  sprawdzanie i uzupełnianie ocen w systemie USOS. Brak ocen w systemie USOS skutkować może niezaliczeniem semestru.
 2. Uzyskanie przez studenta minimum 22 punktów ECTS w semestrze oraz spełnienie wymagań określonych planem studiów może być podstawą do podjęcia przez Dziekana decyzji o rejestracji na kolejny semestr z długiem punktowym. W przypadku nieuzyskania 22 punktów ECTS, student może złożyć podanie o powtórzenie semestru (§19 pkt 3 RS PB). Ostateczny termin złożenia ewentualnych podań w Dziekanacie: 19.02.2019 roku. Studenci, którzy nie dopełnią tej formalności zostaną skreśleni z listy studentów.

INNE

 1. Na egzamin i zaliczenie studenci powinni zgłaszać się z dowodem tożsamości.
 2. Dostęp do protokołów elektronicznych w systemie USOS będzie możliwy do 03.02.2019r. do godz. 23:59 – dotyczy zaliczeń i do dnia 10.02.2019r. do godz. 23:59 – zaliczenie wykładu oraz egzaminy w sesji podstawowej, 17.02.2019r. do godz. 23:59 – egzaminy w sesji poprawkowej.
 3. Niedopuszczalna jest zmiana ocen po zatwierdzeniu protokołów w systemie USOS. Wynika to z dokonanej już rejestracji studentów na kolejny semestr oraz naliczeniu należności i stypendiów.
 4. Przypominam, że pracownicy dziekanatu nie mają prawa uzupełniać ocen w protokołach za prowadzących.
 5. Na czas trwania sesji egzaminacyjnej zobowiązuję nauczycieli do wywieszenia aktualnych harmonogramów dyżurów i ich przestrzegania oraz umieszczenia w/w harmonogramu  na stronie internetowej  Wydziału Inżynierii Zarządzania/Katedry.

 

Przypominamy o obowiązku realizacji Zarządzenia nr 735 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia „Zasad postępowania przy przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w Politechnice Białostockiej” o  trybie  i zasadach archiwizowania w wersji elektronicznej prac dyplomowych w systemie APD.

 

Prodziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania

ds. Kształcenia

dr Ewa Rollnik-Sadowska


Harmonogram egzaminów w sesji zimowej 2018/2019

Harmonogram sesji zimowej_2018-2019 (aktualizacja 08.02.2019)

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.