Wydział Inżynierii Zarządzania

Pomoc materialna i stypendia

POMOC MATERIALNA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

Termin składania wniosków stypendialnych do 05.03.2020 (dotyczy studentów rozpoczynających kształcenie od semestru letniego 2019/20)

 

ZMIANY w przyznawaniu pomocy materialnej wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

– zwiększenie stypendium socjalnego może być przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

  • korzystanie przez studenta lub pozostawanie studenta na utrzymaniu rodziny korzystającej ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub zasiłków okresowych,
  • sieroctwo/ półsieroctwo studenta, który nie ukończył 25 roku życia
  • osiągnięcie pełnoletności przez studenta, który przebywał w pieczy zastępczej
  • zamieszkanie w Domu Studenta lub obiekcie innym niż Dom Studenta, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Dotyczy to studentów studiów stacjonarnych

wprowadzenie obowiązku przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej w przypadku dochodu na osobę w rodzinie nieprzekraczającego 528 zł,

– świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

liczy się każdy rozpoczęty semestr, w którym student odbywał studia, wlicza się w to również te semestry studiów, których student nie ukończył ponieważ został skreślony z listy studentów.

– zastąpienie regulaminu przyznawania pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów

 

Formy pomocy

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne (UWAGA – zmiana w stosunku do ubiegłych lat!),
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
  • zapomoga.

Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są na: ZŁOŻONY PRZEZ STUDENTA WNIOSEK.

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru.

Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1ha przeliczeniowego wyniósł w 2018r.  – 2 715zł

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 wynosi 1043,90 zł (na jedną osobę w rodzinie studenta).  

Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.

Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo wymagania dodatkowych dokumentów w celu wyjaśnienia niezgodności lub niejasności sytuacji studenta.

Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są na:
ZŁOŻONY PRZEZ STUDENTA WNIOSEK.

 

KONTO OSOBISTE STUDENTA:  

Każdy student otrzymujący pomoc materialną ma obowiązek założyć osobisty rachunek bankowy na który będzie wypłacane stypendium.

Stypendia i zapomogi są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podst. art. 21 ust. 1 pkt. 40 ustawy z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych
( Dz.U z 2000 r Nr 14 , poz.174 z póź. zmianami).


Pliki do pobrania

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów

Sposób dokumentowania sytuacji materialnej – załącznik nr 7

 

Stypendium socjalne:

Stypendium socjalne

Załącznik nr 1- Wniosek o stypendium socjalne

Wzór nr 1 – Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

Wzór nr 2 – Zaświadczenie ryczałt karta

Wzór nr 3 – Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

Wzór nr 4 – Oświadczenie  o wysokości składki zdrowotnej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zamieszkaniu

 

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

Stypendium dla os. niepełnosprawnych

Załącznik nr 3 – Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (za wyniki w nauce, sporcie):

Stypendium rektora dla najlepszych studentów 2019 20

Załącznik nr 4 – Wniosek o stypendium rektora studenci

Załącznik nr 5 – Wniosek stypendium rektora doktoranci

 

Zapomoga:

Zapomoga

Załącznik nr 6 – Wniosek o zapomogę

 


 

 

 

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.