Wydział Inżynierii Zarządzania

Pomoc materialna i stypendia

POMOC MATERIALNA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

STUDENCI ROZPOCZYNAJĄCY NAUKĘ OD SEMESTRU LETNIEGO 2018/2019 MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ DO 05.03.2019 r.

Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci niezależnie od formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulamin pomocy materialnej dla studentów PB tekst jednolity
Sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta opisany jest w „załączniku nr 8” (Pliki do pobrania) do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej.


Formy pomocy

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne (zmiany!),
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
  • zapomoga.

Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są na: ZŁOŻONY PRZEZ STUDENTA WNIOSEK.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 wynosił 1043,90 zł (na jedną osobę w rodzinie studenta).  

Stypendia i zapomogi są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podst. art. 21 ust. 1 pkt. 40 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U z 2000 r. Nr 14 , poz. 174 z póź. zmianami).

Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.

W uzasadnionych przypadkach WKS może zażądać doręczenia opinii Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta i uwzględnić ją w postępowaniu.

Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo wymagania dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia niezgodności lub niejasności sytuacji studenta.


Pliki do pobrania

 Regulamin pomocy materialnej dla studentów PB tekst jednolity

 

Stypendium socjalne:

Stypendium socjalne

Zwiększenie stypendium socjalnego

Wzor nr 1 – zaświadczenie – urząd skarbowy

Wzór nr 2 – zaświadczenie ryczałt karta – działalność gospodarcza

Wzór nr 3 – dochody nieopodatkowane

Wzór nr 4 – oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o niepobieraniu stypendium

Zalącznik nr 2 – wniosek o stypendium socjalne

Zalącznik nr 3 – oświadczenie o zamieszkaniu

Załącznik nr 8 – sposób dokumentowania sytuacji materialnej

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

Stypendium dla os. niepełnosprawnych

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o niepobieraniu stypendium

Zalącznik nr 4 – wniosek o stypendium specjalne

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (za wyniki w nauce, sporcie):

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2018-19

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o niepobieraniu stypendium

Zalącznik nr 5 – wniosek o stypendium rektora

 

Zapomoga:

Zapomoga

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o niepobieraniu stypendium

Zalącznik nr 6 – wniosek o zapomogę

 


Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

Warunki ubiegania się przez studentów o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 określa Rozporzadzenie-MNiSW-w-sprawie-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-przyznawanych-studentom. Zgodnie z § 2 ust. 1 w/w rozporządzenia stypendium ministra na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Student przedkłada Dziekanowi Wydziału, w terminie do 18 września 2018 roku, swoją kandydaturę do przyznania stypendium ministra poprzez dostarczenie do dziekanatu:

  • wypełnionego wniosku o stypendium ministra 2018/2019, przy czym część A wniosku student wypełnia w punktach od 1 do 9, część B wniosku student wypełnia w całości. Wniosek student dostarcza zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej;
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska, w przypadku przyznania stypendium, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium;
  • oświadczenia studenta o spełnieniu warunku zawartego w art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
  • dokumentów potwierdzających osiągnięcia wymienione w części B wniosku.

Proszę zapoznać się z wytycznymi MNiSW oraz informacją, niezbędną do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra.
 

 

 

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.