Wydział Inżynierii Zarządzania

2 WORK 4 YOU

O projekcie

Na Wydziale Inżynierii Zarządzania trwa nabór do drugiej edycji projektu 2WORK – kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy.

Jaki jest cel projektu?
Podniesienie konkurencyjności absolwentów WIZ PB na rynku pracy poprzez zwiększenie ich kompetencji w zakresie oczekiwanym przez pracodawców.

Kto może uczestniczyć?
Projekt jest dedykowany dla studentów trzech kierunków studiów: Logistyka (studenci V semestru na studiach I stopnia i 2 semestru na studiach II stopnia), Zarządzanie i inżynieria produkcji (studenci V semestru na studiach I stopnia i 2 semestru na studiach II stopnia) oraz Zarządzanie (studenci V semestru na studiach I stopnia i 3 semestru na studiach II stopnia). O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie decydowała średnia ocen z toku studiów oraz dodatkowe osiągnięcia naukowe i organizacyjne.

Jakie są formy wsparcia?
W ramach projektu realizowane są certyfikowane szkolenia, warsztaty rozwijające kompetencje zawodowe, zajęcia realizowane z pracodawcami, zadania praktyczne wykonywane w zespołach projektowych pod kierunkiem praktyków, branżowe warsztaty językowe oraz wizyty studyjne u przedsiębiorców w Polsce i regionie. Zaplanowane w projekcie działania wynikają z realnych potrzeb rynku pracy wskazanych przez otoczenie pracodawców

Jak się zapisać?
Krok 1. Wejdź na stronę http://2work.pb.edu.pl/index.php/rekrutacja i wypełnij formularz rekrutacyjny. 
Krok 2. Na adres mail’owy podany podczas rejestracji otrzymasz dokumenty projektowe.
Krok 3. Wypełnij otrzymane dokumenty, podpisz je i dostarcz do Biura Projektu znajdującego się w budynku Rektoratu PB.
Krok 4. Sprawdź swoją pozycję na liście rankingowej.

Rekrutacja do projektu odbywa się poprzez stronę internetową www.2work.pb.edu.pl i potrwa do 8.02.2018 r.
 
Ile to kosztuje? 
Wszystkie warsztaty i wyjazdy studyjne w których weźmiesz udział są finansowane ze środków UE. Udział w projekcie jest dla Ciebie bezpłatny. 

 
Kto udzieli informacji?
Koordynatorem projektu na Wydziale Inżynierii Zarządzania jest dr inż. Romuald Ziółkowski.
Pytania można kierować na adres r.ziolkowski [at] pb.edu.pl lub zadawać telefonicznie  (85) 746 74 73.
Zapraszam również do kontaktu osobistego w pokoju 108 (budynek Dziekanatu, I piętro). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Więcej informacji na stronie: www.2work.pb.edu.pl
  

Szkolenie Audytor Zarządzania

Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania

Przygotowanie uczestników szkolenia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego normy: ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS/PN-N-18001 (ISO 45001).

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności efektywnego planowania, przeprowadzania i raportowania audytów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania.

Cel szkolenia  

Przygotowanie uczestników szkolenia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego normy: ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS/PN-N-18001 (ISO 45001).

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności efektywnego planowania, przeprowadzania i raportowania audytów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania.

Zakres szkolenia:

 1. Zasady i wymagania norm serii 9000,14000, 18000 (45001)
 2. Praktyczne ćwiczenia związane z wymaganiami norm serii 9000,14000,18000 (45001);
 3. Zasady audytu i sylwetka audytora
 4. Ćwiczenia z audytowania – opracowywanie programu audytów, planu audytu oraz listy pytań kontrolnych
 5. Egzamin końcowy na audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania, którego wynik skutkuje wydaniem certyfikatu audytora wewnętrznego lub certyfikatem uczestnictwa w kursie

Korzyści 

Dzięki szkoleniu dowiesz się czym powinien cechować się Audytor i na co powinien zwrócić uwagę audytując Zintegrowany System Zarządzania swojej firmy. Zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności, jak skutecznie przeprowadzać audyt wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz jak raportować wyniki takiego audytu.

Czas szkolenia: 24 h

Liczba grup: 1

Liczba osób w grupie: 15

 

Szkolenie Audytor Jakości

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością 

Przygotowanie uczestników szkolenia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością (ISO 9001).

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności efektywnego planowania, przeprowadzania i raportowania audytów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników szkolenia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością (ISO 9001).

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności efektywnego planowania, przeprowadzania i raportowania audytów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.

Ramowy program szkolenia: 

 1. Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 9001 oraz z zasadami audytowania;
 2. Zdobycie umiejętności poprawnego przeprowadzania audytów wewnętrznych oraz nadzoru systemu zarzadzania jakością, a także prawidłowego raportowania wyników audytów i formułowania potencjalnych obserwacji i niezgodności
 3. Poznanie metod i technik audytorskich, zwiększających skuteczność audytowania, (powiązanie wiedzy teoretycznej z praktycznymi zastosowaniami)
 4. Egzamin końcowy na audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością, którego wynik skutkuje wydaniem certyfikatu audytora wewnętrznego lub certyfikatem uczestnictwa w kursie

Korzyści

Dzięki szkoleniu dowiesz się czym powinien cechować się Audytor i na co powinien zwrócić uwagę audytując System Zarządzania Jakością swojej firmy. Zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności, jak skutecznie przeprowadzać audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością oraz jak raportować wyniki takiego audytu.

Czas szkolenia: 24 h  

Liczba grup: 1

Liczba osób w grupie: 15

  

Szkolenie Lean Manufacturing

Lean Manufacturing

Przedstawienie filozofii Lean Manufacturing oraz jej podstawowych narzędzi. Po zakończeniu szkolenia, słuchacze będą rozumieli istotę filozofii Lean Manufacturing, a także będą potrafili określić obszar i cel implementacji poszczególnych narzędzi. Ponadto, szkolenie ma na celu nauczyć likwidowania źródeł strat i marnotrawstwa, eliminowania niepotrzebnych działań, redukcji kosztów, eliminowania przyczyn błędów wpływających na jakość, usuwania barier i ograniczeń poprawiania produktywności.

Ramowy program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing.
 2. Strategie produkcyjne i podstawy funkcjonowania efektywnego łańcucha dostaw.
 3. Mapowanie strumienia wartości.
 4. Uruchomienie zarządzania taktem i cyklem produkcyjnym, tworzenie komórek produkcyjnych.
 5. Kaizen – budowa systemu motywacyjnego i zespołu.
 6. Egzamin i certyfikacja.

Czas szkolenia: 16 h

Liczba grup: 1

Liczba osób w grupie: 10

 

Szkolenie Prince 2 Foundation

Prince2 Foundation

PRINCE2 Foundation to szkolenie, które zapoznaje z najbardziej znaną na świecie metodyką zarządzania projektami. W ramach szkolenia poruszane są następujące zagadnienia zasady metodyki zarządzania projektami PRINCE2; uruchamianie, sterowanie i zamykanie projektu; zarządzanie jakością i ryzykiem w projekcie; dostarczanie projektu na czas, w granicach budżetu oraz zgodnie z określonym uzasadnieniem biznesowym; dostosowywanie metodyki PRINCE2 do różnego rodzaju i rozmiaru projektów.

Ramowy program szkolenia:

 1. Przegląd metodyki zarządzania projektami PRINCE2.
 2. Uruchamianie, sterowanie i zamykanie projektu.
 3. Zarządzanie jakością w projekcie.
 4. Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
 5. Dostarcza projekty na czas, w granicach budżetu oraz zgodnie z określonym uzasadnieniem biznesowym.
 6. Dostosowywanie metodyki PRINCE2 do różnego rodzaju i rozmiaru projektów.
 7. Szczegółowy przegląd wszystkich elementów metodyki tworzących spójny system zarządzania unikatowym przedsięwzięciem: Pryncypia, Tematy i Procesy.
 8. Egzamin i certyfikacja.

Czas szkolenia: 32 h

Liczba grup: 1

Liczba osób w grupie: 10

  

Szkolenie IT MOS

Szkolenie z zakresu IT (Microsoft Office Specjalists)

Egzaminy MOS są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych Programów Certyfikacyjnych dla pracowników biurowych na świecie. Szkolenie służy usystematyzowaniu wiedzy z zakresu aplikacji Microsoft Office i przygotowaniu do zdania certyfikowanego egzaminu.

Ramowy program szkolenia:  

 1. Tworzenie arkuszy i skoroszytów i zarządzanie nimi.
 2. Zarządzanie komórkami i zakresami danych.
 3. Tworzenie tabel.
 4. Wykonywanie operacji w użyciem formuł i funkcji.
 5. Tworzenie wykresów i obiektów.
 6. Egzamin i certyfikacja.

Czas szkolenia: 24 h

Liczba grup: 3

Liczba osób w grupie: 15

 

Warsztaty Start-up Training

Start­up training

Warsztat obejmuje architekturę biznesu, prawo w biznesie, rachunkowość i controlling, ryzyko w biznesie, nowe technologie w biznesie, zarządzanie sprzedażą i techniki sprzedaży. Warsztat przygotowuje do tworzenia i rozwijania start up’ów.

Ramowy program szkolenia:

 1. Architektura w biznesie: czynniki decydujące o sukcesie przedsiębiorstwa na rynku, zespół działań i czynności wpływających na rynkową atrakcyjność przedsiębiorstwa.
 2. Prawo w biznesie: pojęcie Start up, etapy rozwoju Start up, sytuacja prawna Start up, warunki podjęcia działalności gospodarczej, wybrane obowiązki przedsiębiorcy, wybór formy organizacyjno-prawnej, opodatkowanie dochodów, zmiany w przepisach regulujących działalność gospodarczą obowiązujące od 2018 roku.
 3. Rachunkowość i controlling: podmioty rachunkowości, zawartość informacyjna podstawowych sprawozdań finansowych mikro i małych przedsiębiorstw: bilans, rachunek zysków i strat, pozyskiwanie środków na finansowanie pomysłów biznesowych, controlling osiąganych wyników
  z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej.
 4. Ryzyko w biznesie: pojęcie ryzyka w działalności gospodarczej, klasyfikacja i identyfikacja podstawowych rodzajów ryzyka z zewnętrznych i wewnętrznych źródeł oraz działań niezbędnych do utrzymania ryzyka na akceptowalnym poziomie.
 5. Technologie w biznesie, zarzadzanie sprzedażą i techniki sprzedaży: istota sprzedaży
  w przedsiębiorstwie, techniki sprzedaży, stosowane w budowaniu relacji przedsiębiorstwo klient, klient jako główny zasób przedsiębiorstwa.

Czas szkolenia: 45 h

Liczba grup: 4

Liczba osób w grupie: 15

 

Warsztaty Project Manager

Project Manager – Innowacyjny Manager

Warsztaty kompetencji menedżerskich z zakresu technik kreatywnego myślenia, wywierania wpływu, tworzenia i rozwijania modeli biznesowych, zarządzania zasobami ludzkimi, wprowadzania innowacji i zmian w przedsiębiorstwie. Warsztaty rozwijają najważniejsze umiejętności i kompetencje menedżerskie, niezbędne we współczesnych przedsiębiorstwach.

Ramowy program szkolenia:

 1. Techniki kreatywnego myślenia.
 2. Techniki wywierania wpływu.
 3. Komunikację i rozwiązywanie konfliktów.
 4. Tworzenie i rozwijanie modeli biznesowych.
 5. Wprowadzanie innowacji i zmian w przedsiębiorstwie.
 6. Story mapping.

Czas szkolenia: 45 h

Liczba grup: 4

Liczba osób w grupie: 15

 

Warsztaty Savoir Vivre w Biznesie

Warsztaty Savoir­ vivre w biznesie 

Sztuka savoir vivre to znajomość obyczajów i form towarzyskich, zasad grzeczności, sztuka postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach. Przejawia się praktycznie we wszystkich aspektach naszego życia.

Warsztaty „Savoir vivre w biznesie” mają na celu przybliżenie kluczowych zagadnień z obszaru etykiety biznesu, zarówno w codziennych kontaktach, jak i podczas szczególnych okazji. Znajomość zasad savoir-vivre okazuje się być niezbędna zarówno w życiu prywatnym, jak i w relacjach z przedstawicielami światowego biznesu oraz administracji publicznej.

Biorąc udział w warsztatach, dowiesz się jak należy zachować się w pracy, restauracji, w czasie oficjalnego przyjęcia czy podczas osobistego spotkania.

Warsztaty obejmują cztery 4 bloki tematyczne: komunikacja w biznesie, precedencja służbowa, przyjęcia biznesowe oraz etykieta ubioru służbowego. Poprzez udział w licznych zadaniach praktycznych, będziecie mieli możliwość  doskonalenia umiejętności związanych z zastosowaniem zasad etykiety biznesu.

Ramowy program szkolenia:

 1. Komunikacja w biznesie – powitania, tytułowanie osób, formy przedstawiania osób, zasady przygotowania wizytówek oraz etykieta wręczania wizytówek, rozmowy telefoniczne, sposób wręczania kwiatów i mowa kwiatów.
 2. Precedencja w biznesie – precedencja w pracy, na konferencjach i spotkaniach biznesowych oraz towarzyskich.
 3. Przyjęcia biznesowe – miejsca honorowe przy stole, usadzenie przy stole, zasady nakrycia stołu, zasady zachowania przy stole, dobór win do typu dań, kolejność jedzenia poszczególnych potraw.
 4. Etykieta ubioru służbowego – dobór odpowiedniego stroju do okazji, gafy w stroju kobiecym i męskim, zasady noszenia krawata, sposoby wiązania krawata, dobór kolorystyki w ubiorze służbowym, kształtowanie poczucia estetyki i dobrego smaku.

Czas szkolenia: 8 h

Liczba grup: 4

Liczba osób w grupie: 15

 

Warsztaty Wystąpień Publicznych

Warsztaty wystąpień publicznych

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych uczestników podczas wystąpień publicznych oraz opanowanie i pogłębienie umiejętności swobodnej wypowiedzi, przy jednoczesnym pokonaniu zjawiska „tremy”. Uczestnicy podczas warsztatów dowiedzą się jak efektywnie zaprezentować siebie, jak wzbudzić zainteresowanie słuchaczy i utrzymać ich uwagę, jak mówić zrozumiale, przekonująco i sugestywnie.

Uczestnicy w trakcie warsztatów staną wobec typowych sytuacji medialnych – pracy z dziennikarzem przed kamerą i z mikrofonem.

Zakres warsztatów:

 1. Podstawy warsztatu prelegenta – wykład wraz z dyskusją i testem językowym dla uczestników.
 2. Podstawy warsztatu prelegenta – wykład wraz z dyskusją i testem językowym dla uczestników.
 3. Zarządzanie uwagą audytorium i budowanie relacji z odbiorcami.
 4. Techniki obniżania stresu przed prezentacją i kontroli emocji w trakcie wystąpienia.
 5. Projektowanie zawartości prezentacji w kontekście pożądanego efektu.
 6. Wystąpienia publiczne w praktyce –przygotowanie i prezentacja wystąpień przez uczestników warsztatów. Dyskusja.

Czas szkolenia: 6 h

Liczba grup: 6

Liczba osób w grupie: 10

  

Warsztaty Case Study

Realizacja studium przypadku (case study) we współpracy z przedsiębiorstwem

Zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w zespołach projektowych

Grupowe projekty (5-cio osobowe zespoły) rozwiązują realne problemy gospodarcze lub społeczne zidentyfikowane w przedsiębiorstwie. Grupa pracuje pod kierunkiem dwóch opiekunów: praktyka z otoczenia społeczno-gospodarczego (pracownika przedsiębiorstwa) oraz mentora z Wydziału Inżynierii Zarządzania (eksperta naukowego). Efektem pracy każdej grupy jest projekt przygotowany w wersji papierowej i elektronicznej.

W ramach szkolenia zostaną przedstawione i wyjaśnione związki pomiędzy wiedzą teoretyczną, a umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi w funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa. Dodatkowym założeniem jest rozpoznanie i analiza procesów zachodzących w przedsiębiorstwie w obszarze zarządzania i inżynierii systemów logistycznych, magazynowych, zaopatrzeniowych, sprzedażowych, dystrybucyjnych i produkcyjnych. Głównym celem jest zapoznanie z praktycznymi problemami i sposobami ich rozwiązywania (lub omijania) w różnych przedsiębiorstwach. Ponadto student pozna różne profile działania przedsiębiorstw, techniczne aspekty procesów usługowych lub produkcyjnych. Biorąc udział w rozwiązaniu realnego problemu uczestnik szkolenia zrozumie zasady budowania oferty i przeprowadzenia analizy potrzeb; zrozumie zasady budowania wartości usługi i rentowności; nauczy się rozpoznawać dostępne zasoby przedsiębiorstwa i wykorzystywać je w rozwiązywaniu problemów.

Czas szkolenia: 30 h

Liczba grup: 5

Liczba osób w grupie: 5

 

Wizyty Studyjne

Wizyty studyjne u pracodawców 

Wizyty pozwalają na analizę działalności przedsiębiorstw i metod wytwórczych na podstawie dostępnej dokumentacji. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, etyki i poufności w środowisku przemysłowym. Identyfikacja pojęć z zakresu zarządzania, inżynierii produkcji i logistyki w rzeczywistym środowisku przemysłowym.

W trakcie wizyt uczestnik nabywa wiedzę na podstawie bezpośredniej obserwacji funkcjonowania odwiedzanych przedsiębiorstw. Pozyskuje informacje odnośnie przykładów dobrych praktyk i pomysłów realizowanych w odwiedzanych firmach. Wizyty studyjne mają również na celu umożliwienie kontaktu z pracownikami, władzami firmy, przedstawicielami środowiska zawodowego oraz pozyskanie informacji nt. osiągnięć firmy oraz realizacji innowacyjnych projektów. Studenci identyfikują najnowsze osiągnięcia i tendencje rozwojowe w obszarze zarządzania produkcją i logistyki w odwiedzanych przedsiębiorstwach w kontekście osiągnięć światowych.

Wizyty studyjne u pracodawców w Polce

Liczba grup: 2

Liczba osób w grupie: 30

Czas trwania wizyty: 2 dni

 

Wizyty studyjne u pracodawców w regionie

Liczba grup: 3

Liczba osób w grupie: 10

Czas trwania wizyty: 2 dni

 

Branżowy Kurs Językowy

Branżowy kurs językowy „Business”

Celem zadania jest podniesienie umiejętności językowych studentów zwłaszcza w zakresie słownictwa związanego z terminologią branżową. Specjalistyczny język stworzy absolwentom przewagę konkurencyjną na rynku pracy, gdzie w procesie rekrutacji pracowników obecnie stałym elementem rekrutacji jest sprawdzenie umiejętności językowych kandydata zwłaszcza w zakresie specjalistycznego słownictwa.

Ramowy program szkolenia dla kierunku Logistyka

Introduction to logistics: the supply chain

Logistics services

Inventory management and procurement

Modes of transport; types of containers and goods

Planning and arranging transport

Transport options; quotations

Metric and non-metric measurements

Shipping goods: markings, loading, shipping instructions

Warehousing and storage: warehouse areas and equipment

Documents in foreign trade

Payment methods

The recruitment process

 

Czas szkolenia: 50 h

Liczba grup: 4

Liczba osób w grupie: 10-15

Języki do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski

 

Koordynator Wydziałowy Projektu                   
dr inż. Romuald Ziółkowski
r.ziolkowski [at] pb.edu.pl

Biuro Projektu
Politechnika Białostocka
Biuro ds. Rozwoju
i Programów Międzynarodowych
ul. Wiejska 45A,
pok. 17 B 15-351 Białystok
85 746 91 68
2work [at] pb.edu.pl

Wydziałowe Biuro Obsługi Projektu         
Wydział Inżynierii Zarządzania
Politechniki Białostockiej
16-001 Kleosin, ul. Ojca Tarasiuka 2
pok. 108 (budynek Dziekanatu, I piętro)
85 746 74 73

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.