Wydział Inżynierii Zarządzania

2 WORK 4 YOU

O projekcie

 

Na Wydziale Inżynierii Zarządzania rozpoczął się nabór do trzeciej edycji projektu 2WORK – kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy.

Jaki jest cel projektu?
Podniesienie konkurencyjności absolwentów WIZ PB na rynku pracy poprzez zwiększenie ich kompetencji w zakresie oczekiwanym przez pracodawców.

Kto może uczestniczyć?
Projekt jest dedykowany dla studentów trzech kierunków studiów: Logistyka (studenci III roku na studiach I stopnia i II roku na studiach II stopnia), Zarządzanie i inżynieria produkcji (studenci III roku na studiach I stopnia i II roku na studiach II stopnia) oraz Zarządzanie (studenci III roku na studiach I stopnia i II roku na studiach II stopnia). O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie decydowała średnia ocen z toku studiów oraz dodatkowe osiągnięcia naukowe i organizacyjne.

Jak się zapisać?
Krok 1. Wejdź na stronę http://2work.pb.edu.pl/index.php/rekrutacja i wypełnij formularz rekrutacyjny.
Krok 2. Na adres mail’owy podany podczas rejestracji otrzymasz dokumenty projektowe.
Krok 3. Wypełnij otrzymane dokumenty, podpisz je i dostarcz do Biura Projektu znajdującego się w budynku Rektoratu PB.
Krok 4. Sprawdź swoją pozycję na liście rankingowej.

Rekrutacja do projektu odbywa się poprzez stronę internetową www.2work.pb.edu.pl. i potrwa do 11 października 2019 r.

Ile to kosztuje?
Wszystkie warsztaty i wyjazdy studyjne w których weźmiesz udział są finansowane ze środków UE. Udział w projekcie jest dla Ciebie bezpłatny.

Kto udzieli informacji?
Koordynatorem projektu na Wydziale Inżynierii Zarządzania jest dr inż. Romuald Ziółkowski. Pytania można kierować na adres r.ziolkowski@pb.edu.pl lub zadawać telefonicznie (85) 7467473. Zapraszam również do kontaktu osobistego w pokoju 108 (budynek Dziekanatu, I piętro).

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Jakie są formy wsparcia?

W ramach projektu realizowane są certyfikowane szkolenia (m.in. MOS IT, Prince2 Foundation, LeanManufacturing, Project Manager), warsztaty rozwijające  kompetencje zawodowe, zajęcia realizowane z pracodawcami, zadania praktyczne wykonywane w zespołach projektowych pod kierunkiem praktyków, branżowe warsztaty językowe oraz wizyty studyjne u przedsiębiorców w Polsce i w regionie. Zaplanowane w projekcie działania wynikają z realnych potrzeb rynku pracy wskazanych przez otoczenie pracodawców.

Szkolenie Audytor Jakości

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością 

Przygotowanie uczestników szkolenia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością (ISO 9001).

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności efektywnego planowania, przeprowadzania i raportowania audytów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników szkolenia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością (ISO 9001).

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności efektywnego planowania, przeprowadzania i raportowania audytów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.

Ramowy program szkolenia: 

 1. Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 9001 oraz z zasadami audytowania;
 2. Zdobycie umiejętności poprawnego przeprowadzania audytów wewnętrznych oraz nadzoru systemu zarzadzania jakością, a także prawidłowego raportowania wyników audytów i formułowania potencjalnych obserwacji i niezgodności
 3. Poznanie metod i technik audytorskich, zwiększających skuteczność audytowania, (powiązanie wiedzy teoretycznej z praktycznymi zastosowaniami)
 4. Egzamin końcowy na audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością, którego wynik skutkuje wydaniem certyfikatu audytora wewnętrznego lub certyfikatem uczestnictwa w kursie

Korzyści

Dzięki szkoleniu dowiesz się czym powinien cechować się Audytor i na co powinien zwrócić uwagę audytując System Zarządzania Jakością swojej firmy. Zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności, jak skutecznie przeprowadzać audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością oraz jak raportować wyniki takiego audytu.

Czas szkolenia: 24 h  

Liczba grup: 1

Liczba osób w grupie: 15

  

Szkolenie Lean Manufacturing

Lean Manufacturing

Przedstawienie filozofii Lean Manufacturing oraz jej podstawowych narzędzi. Po zakończeniu szkolenia, słuchacze będą rozumieli istotę filozofii Lean Manufacturing, a także będą potrafili określić obszar i cel implementacji poszczególnych narzędzi. Ponadto, szkolenie ma na celu nauczyć likwidowania źródeł strat i marnotrawstwa, eliminowania niepotrzebnych działań, redukcji kosztów, eliminowania przyczyn błędów wpływających na jakość, usuwania barier i ograniczeń poprawiania produktywności.

Ramowy program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing.
 2. Strategie produkcyjne i podstawy funkcjonowania efektywnego łańcucha dostaw.
 3. Mapowanie strumienia wartości.
 4. Uruchomienie zarządzania taktem i cyklem produkcyjnym, tworzenie komórek produkcyjnych.
 5. Kaizen – budowa systemu motywacyjnego i zespołu.
 6. Egzamin i certyfikacja.

Czas szkolenia: 16 h

Liczba grup: 1

Liczba osób w grupie: 10

 

Szkolenie Prince 2 Foundation

Prince2 Foundation

PRINCE2 Foundation to szkolenie, które zapoznaje z najbardziej znaną na świecie metodyką zarządzania projektami. W ramach szkolenia poruszane są następujące zagadnienia zasady metodyki zarządzania projektami PRINCE2; uruchamianie, sterowanie i zamykanie projektu; zarządzanie jakością i ryzykiem w projekcie; dostarczanie projektu na czas, w granicach budżetu oraz zgodnie z określonym uzasadnieniem biznesowym; dostosowywanie metodyki PRINCE2 do różnego rodzaju i rozmiaru projektów.

Ramowy program szkolenia:

 1. Przegląd metodyki zarządzania projektami PRINCE2.
 2. Uruchamianie, sterowanie i zamykanie projektu.
 3. Zarządzanie jakością w projekcie.
 4. Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
 5. Dostarcza projekty na czas, w granicach budżetu oraz zgodnie z określonym uzasadnieniem biznesowym.
 6. Dostosowywanie metodyki PRINCE2 do różnego rodzaju i rozmiaru projektów.
 7. Szczegółowy przegląd wszystkich elementów metodyki tworzących spójny system zarządzania unikatowym przedsięwzięciem: Pryncypia, Tematy i Procesy.
 8. Egzamin i certyfikacja.

Czas szkolenia: 32 h

Liczba grup: 1

Liczba osób w grupie: 10

  

Szkolenie IT MOS

Szkolenie z zakresu IT (Microsoft Office Specjalists)

Egzaminy MOS są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych Programów Certyfikacyjnych dla pracowników biurowych na świecie. Szkolenie służy usystematyzowaniu wiedzy z zakresu aplikacji Microsoft Office i przygotowaniu do zdania certyfikowanego egzaminu.

Ramowy program szkolenia:  

 1. Tworzenie arkuszy i skoroszytów i zarządzanie nimi.
 2. Zarządzanie komórkami i zakresami danych.
 3. Tworzenie tabel.
 4. Wykonywanie operacji w użyciem formuł i funkcji.
 5. Tworzenie wykresów i obiektów.
 6. Egzamin i certyfikacja.

Czas szkolenia: 24 h

Liczba grup: 1

Liczba osób w grupie: 15

 

Warsztaty Start-up Training

Start­up training

Warsztat obejmuje architekturę biznesu, prawo w biznesie, rachunkowość i controlling, ryzyko w biznesie, nowe technologie w biznesie, zarządzanie sprzedażą i techniki sprzedaży. Warsztat przygotowuje do tworzenia i rozwijania start up’ów.

Ramowy program szkolenia:

 1. Architektura w biznesie: czynniki decydujące o sukcesie przedsiębiorstwa na rynku, zespół działań i czynności wpływających na rynkową atrakcyjność przedsiębiorstwa.
 2. Prawo w biznesie: pojęcie Start up, etapy rozwoju Start up, sytuacja prawna Start up, warunki podjęcia działalności gospodarczej, wybrane obowiązki przedsiębiorcy, wybór formy organizacyjno-prawnej, opodatkowanie dochodów, zmiany w przepisach regulujących działalność gospodarczą obowiązujące od 2018 roku.
 3. Rachunkowość i controlling: podmioty rachunkowości, zawartość informacyjna podstawowych sprawozdań finansowych mikro i małych przedsiębiorstw: bilans, rachunek zysków i strat, pozyskiwanie środków na finansowanie pomysłów biznesowych, controlling osiąganych wyników
  z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej.
 4. Ryzyko w biznesie: pojęcie ryzyka w działalności gospodarczej, klasyfikacja i identyfikacja podstawowych rodzajów ryzyka z zewnętrznych i wewnętrznych źródeł oraz działań niezbędnych do utrzymania ryzyka na akceptowalnym poziomie.
 5. Technologie w biznesie, zarzadzanie sprzedażą i techniki sprzedaży: istota sprzedaży
  w przedsiębiorstwie, techniki sprzedaży, stosowane w budowaniu relacji przedsiębiorstwo klient, klient jako główny zasób przedsiębiorstwa.

Czas szkolenia: 45 h

Liczba grup: 2

Liczba osób w grupie: 15

 

Warsztaty Project Manager

Project Manager – Innowacyjny Manager

Warsztaty kompetencji menedżerskich z zakresu technik kreatywnego myślenia, wywierania wpływu, tworzenia i rozwijania modeli biznesowych, zarządzania zasobami ludzkimi, wprowadzania innowacji i zmian w przedsiębiorstwie. Warsztaty rozwijają najważniejsze umiejętności i kompetencje menedżerskie, niezbędne we współczesnych przedsiębiorstwach.

Ramowy program szkolenia:

 1. Techniki kreatywnego myślenia.
 2. Techniki wywierania wpływu.
 3. Komunikację i rozwiązywanie konfliktów.
 4. Tworzenie i rozwijanie modeli biznesowych.
 5. Wprowadzanie innowacji i zmian w przedsiębiorstwie.
 6. Story mapping.

Czas szkolenia: 45 h

Liczba grup: 2

Liczba osób w grupie: 15

 

Warsztaty Savoir Vivre w Biznesie

Warsztaty Savoir­ vivre w biznesie 

Sztuka savoir vivre to znajomość obyczajów i form towarzyskich, zasad grzeczności, sztuka postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach. Przejawia się praktycznie we wszystkich aspektach naszego życia.

Warsztaty „Savoir vivre w biznesie” mają na celu przybliżenie kluczowych zagadnień z obszaru etykiety biznesu, zarówno w codziennych kontaktach, jak i podczas szczególnych okazji. Znajomość zasad savoir-vivre okazuje się być niezbędna zarówno w życiu prywatnym, jak i w relacjach z przedstawicielami światowego biznesu oraz administracji publicznej.

Biorąc udział w warsztatach, dowiesz się jak należy zachować się w pracy, restauracji, w czasie oficjalnego przyjęcia czy podczas osobistego spotkania.

Warsztaty obejmują cztery 4 bloki tematyczne: komunikacja w biznesie, precedencja służbowa, przyjęcia biznesowe oraz etykieta ubioru służbowego. Poprzez udział w licznych zadaniach praktycznych, będziecie mieli możliwość  doskonalenia umiejętności związanych z zastosowaniem zasad etykiety biznesu.

Ramowy program szkolenia:

 1. Komunikacja w biznesie – powitania, tytułowanie osób, formy przedstawiania osób, zasady przygotowania wizytówek oraz etykieta wręczania wizytówek, rozmowy telefoniczne, sposób wręczania kwiatów i mowa kwiatów.
 2. Precedencja w biznesie – precedencja w pracy, na konferencjach i spotkaniach biznesowych oraz towarzyskich.
 3. Przyjęcia biznesowe – miejsca honorowe przy stole, usadzenie przy stole, zasady nakrycia stołu, zasady zachowania przy stole, dobór win do typu dań, kolejność jedzenia poszczególnych potraw.
 4. Etykieta ubioru służbowego – dobór odpowiedniego stroju do okazji, gafy w stroju kobiecym i męskim, zasady noszenia krawata, sposoby wiązania krawata, dobór kolorystyki w ubiorze służbowym, kształtowanie poczucia estetyki i dobrego smaku.

Czas szkolenia: 8 h

Liczba grup: 2

Liczba osób w grupie: 15

 

Warsztaty Wystąpień Publicznych

Warsztaty wystąpień publicznych

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych uczestników podczas wystąpień publicznych oraz opanowanie i pogłębienie umiejętności swobodnej wypowiedzi, przy jednoczesnym pokonaniu zjawiska „tremy”. Uczestnicy podczas warsztatów dowiedzą się jak efektywnie zaprezentować siebie, jak wzbudzić zainteresowanie słuchaczy i utrzymać ich uwagę, jak mówić zrozumiale, przekonująco i sugestywnie.

Uczestnicy w trakcie warsztatów staną wobec typowych sytuacji medialnych – pracy z dziennikarzem przed kamerą i z mikrofonem.

Zakres warsztatów:

 1. Podstawy warsztatu prelegenta – wykład wraz z dyskusją i testem językowym dla uczestników.
 2. Podstawy warsztatu prelegenta – wykład wraz z dyskusją i testem językowym dla uczestników.
 3. Zarządzanie uwagą audytorium i budowanie relacji z odbiorcami.
 4. Techniki obniżania stresu przed prezentacją i kontroli emocji w trakcie wystąpienia.
 5. Projektowanie zawartości prezentacji w kontekście pożądanego efektu.
 6. Wystąpienia publiczne w praktyce –przygotowanie i prezentacja wystąpień przez uczestników warsztatów. Dyskusja.

Czas szkolenia: 6 h

Liczba grup: 3

Liczba osób w grupie: 10

  

Warsztaty Case Study

Realizacja studium przypadku (case study) we współpracy z przedsiębiorstwem

Zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w zespołach projektowych

Grupowe projekty (5-cio osobowe zespoły) rozwiązują realne problemy gospodarcze lub społeczne zidentyfikowane w przedsiębiorstwie. Grupa pracuje pod kierunkiem dwóch opiekunów: praktyka z otoczenia społeczno-gospodarczego (pracownika przedsiębiorstwa) oraz mentora z Wydziału Inżynierii Zarządzania (eksperta naukowego). Efektem pracy każdej grupy jest projekt przygotowany w wersji papierowej i elektronicznej.

W ramach szkolenia zostaną przedstawione i wyjaśnione związki pomiędzy wiedzą teoretyczną, a umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi w funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa. Dodatkowym założeniem jest rozpoznanie i analiza procesów zachodzących w przedsiębiorstwie w obszarze zarządzania i inżynierii systemów logistycznych, magazynowych, zaopatrzeniowych, sprzedażowych, dystrybucyjnych i produkcyjnych. Głównym celem jest zapoznanie z praktycznymi problemami i sposobami ich rozwiązywania (lub omijania) w różnych przedsiębiorstwach. Ponadto student pozna różne profile działania przedsiębiorstw, techniczne aspekty procesów usługowych lub produkcyjnych. Biorąc udział w rozwiązaniu realnego problemu uczestnik szkolenia zrozumie zasady budowania oferty i przeprowadzenia analizy potrzeb; zrozumie zasady budowania wartości usługi i rentowności; nauczy się rozpoznawać dostępne zasoby przedsiębiorstwa i wykorzystywać je w rozwiązywaniu problemów.

Czas szkolenia: 30 h

Liczba grup: 6

Liczba osób w grupie: 5

 

Wizyty Studyjne

Wizyty studyjne u pracodawców 

Wizyty pozwalają na analizę działalności przedsiębiorstw i metod wytwórczych na podstawie dostępnej dokumentacji. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, etyki i poufności w środowisku przemysłowym. Identyfikacja pojęć z zakresu zarządzania, inżynierii produkcji i logistyki w rzeczywistym środowisku przemysłowym.

W trakcie wizyt uczestnik nabywa wiedzę na podstawie bezpośredniej obserwacji funkcjonowania odwiedzanych przedsiębiorstw. Pozyskuje informacje odnośnie przykładów dobrych praktyk i pomysłów realizowanych w odwiedzanych firmach. Wizyty studyjne mają również na celu umożliwienie kontaktu z pracownikami, władzami firmy, przedstawicielami środowiska zawodowego oraz pozyskanie informacji nt. osiągnięć firmy oraz realizacji innowacyjnych projektów. Studenci identyfikują najnowsze osiągnięcia i tendencje rozwojowe w obszarze zarządzania produkcją i logistyki w odwiedzanych przedsiębiorstwach w kontekście osiągnięć światowych.

Wizyty studyjne u pracodawców w Polce

Liczba grup: 1

Liczba osób w grupie: 30

Czas trwania wizyty: 2 dni

 

Wizyty studyjne u pracodawców w regionie

Liczba grup: 2

Liczba osób w grupie: 10

Czas trwania wizyty: 2 dni

 

Branżowy Kurs Językowy

Branżowy kurs językowy „Business”

Celem zadania jest podniesienie umiejętności językowych studentów zwłaszcza w zakresie słownictwa związanego z terminologią branżową. Specjalistyczny język stworzy absolwentom przewagę konkurencyjną na rynku pracy, gdzie w procesie rekrutacji pracowników obecnie stałym elementem rekrutacji jest sprawdzenie umiejętności językowych kandydata zwłaszcza w zakresie specjalistycznego słownictwa.

Ramowy program szkolenia dla kierunku Logistyka

Introduction to logistics: the supply chain

Logistics services

Inventory management and procurement

Modes of transport; types of containers and goods

Planning and arranging transport

Transport options; quotations

Metric and non-metric measurements

Shipping goods: markings, loading, shipping instructions

Warehousing and storage: warehouse areas and equipment

Documents in foreign trade

Payment methods

The recruitment process

 

Czas szkolenia: 50 h

Liczba grup: 4

Liczba osób w grupie: 10-15

Języki do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski

 

Koordynator Wydziałowy Projektu                   
dr inż. Romuald Ziółkowski
r.ziolkowski [at] pb.edu.pl

Biuro Projektu
Politechnika Białostocka
Biuro ds. Rozwoju
i Programów Międzynarodowych
ul. Wiejska 45A,
pok. 17 B 15-351 Białystok
85 746 91 68
2work [at] pb.edu.pl

Wydziałowe Biuro Obsługi Projektu         
Wydział Inżynierii Zarządzania
Politechniki Białostockiej
16-001 Kleosin, ul. Ojca Tarasiuka 2
pok. 108 (budynek Dziekanatu, I piętro)
85 746 74 73

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.