Wydział Inżynierii Zarządzania

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla prof. Joanicjusza Nazarko

22-02-2021

Prof. Joanicjusz Nazarko znalazł się w gronie 18 osób, które w Dniu Nauki Polskiej odebrały prestiżową nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego.

Laureatami tej nagrody są wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego za swoją wieloletnią działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną. To osoby, które w trakcie swoich karier zawodowych pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej – od opieki naukowej i dydaktycznej roztaczanej nad młodą kadrą naukową, przez prowadzenie badań, odkrywanie nowych technologii, tworzenie teorii i dzieł naukowych, po zarządzanie podmiotami i organizację ich działalności, nawiązywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianie wiedzy.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi tego nadzwyczajnego wyróżnienia!

Lista laureatów nagrody Ministra Edukacji i Nauki

Prof. Joanicjusz NazarkoProf. n. ekon. i n. techn. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko jest uczonym o znaczących osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych składających się na całokształt jego dorobku zawodowego. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, na którym uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka w specjalności informatyka, sterowanie i zarządzanie w elektroenergetyce. W latach 1978-1982 był uczestnikiem Studiów Doktoranckich Politechniki Warszawskiej. Stopnie doktora nauk technicznych (1983) i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika (1992) nadała mu Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W latach 1992-1993 ukończył, w ramach stypendium TEMPUS, międzynarodowe studia podyplomowe pn. „European Higher Education Advanced Training Course” prowadzone w kilku uczelniach europejskich. Tytuł profesora nauk technicznych, w postępowaniu prowadzonym przez Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, uzyskał postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 roku, a tytuł profesora nauk ekonomicznych, w postępowaniu prowadzonym przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego – postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku.

Od 1982 roku nieprzerwanie pracuje na Politechnice Białostockiej. Obecnie jest profesorem na Wydziale Inżynierii Zarządzania i przewodniczy Radzie Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Jest również profesorem stowarzyszonym Université du Québec w Trois-Rivières w Kanadzie i profesorem honorowym Zhejiang University Ningbo Institute of Technology w Ningbo w Chinach.

Jako jedyny w kraju posiada nadania tytułów profesora przez Prezydenta RP w dwóch dziedzinach nauki: naukach technicznych i naukach ekonomicznych. Osiągnięcia i zakres podejmowanej przez niego tematyki badawczej odzwierciedlają, w pełnym słowa tego znaczeniu, interdyscyplinarność w nauce, potwierdzoną zarówno naukową odkrywczością badanych zjawisk, jak i ich praktyczną aplikowalnością. Wymagało to odwagi i umiejętności wyjścia poza utarte schematy myślenia. Cechą charakterystyczną działań profesora Joanicjusza Nazarko jest nie tylko ich bardzo wysoki poziom merytoryczny, ale także głęboki związek z praktyką i problemami gospodarczymi.

Podkreślić należy wypracowanie i realizację przez profesora Joanicjusza Nazarko oryginalnego autorskiego interdyscyplinarnego programu badawczego poprzez umiejętne połączenie obszarów i metod badawczych właściwych dla nauk techniczno-inżynieryjnych oraz nauk społecznych. Był jednym z inicjatorów i twórców nowej dyscypliny naukowej inżynieria produkcji, która jest swoistym interfejsem wielu innych dyscyplin naukowych. Dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Profesora Joanicjusza Nazarko lokują go w pierwszym szeregu aktywnych obecnie polskich uczonych.

Jako najważniejsze osiągnięcia w działalności naukowej można wskazać:

  • opracowanie podstaw teoretycznych statycznej i dynamicznej estymacji stanów pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych (w zakresie elektrotechniki);
  • opracowanie metodologii regionalnego foresightu gospodarczego i budowę szkoły naukowej foresightu (w zakresie nauk o zarządzaniu);
  • inkorporacja foresightu technologicznego jako ważnego nurtu badawczego w inżynierii produkcji.

Profesor Joanicjusz Nazarko kierował licznymi projektami badawczymi finansowanymi ze środków instytucji krajowych i zagranicznych (m.in. KBN, NCN, NCBR, KE UE). Jest autorem bądź współautorem ponad trzystu publikacji, w tym około 50 artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych indeksowanych w bazach Web of Science i/lub Scopus. Swoje prace przedstawiał na licznych konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Zasiadał i zasiada w licznych komitetach i radach naukowych prestiżowych czasopism i konferencji.

Profesor Joanicjusz Nazarko legitymuje się znakomitymi osiągnięciami w zakresie działalności dydaktycznej. Jako najważniejsze można wskazać następujące:

  • sukcesy w promowaniu kadr dydaktycznych i kształceniu doktorantów;
  • aktywność w zakresie podnoszenia jakości i unowocześniania kształcenia studentów;
  • prowadzenie kształcenia specjalistycznego służącego rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu.

Wypromował dotychczas 18 doktorów: 5 w dziedzinie nauk technicznych i 13 w dziedzinie nauk ekonomicznych, w tym 5 z wyróżnieniem. Obecnie jest promotorem w kolejnych 2 wszczętych przewodach doktorskich. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie przewody doktorskie przeprowadzane były na wiodących w danym zakresie wydziałach krajowych uczelni. Troje z wypromowanych przez profesora Joanicjusza Nazarko doktorów uzyskało stopnie doktora habilitowanego.

Profesor Joanicjusz Nazarko swoją postawą i działalnością jako nauczyciel akademicki wzorowo realizuje postulat ponownego odkrycia i nowoczesnej interpretacji relacji mistrz-uczeń jako paradygmatu kształcenia.

Profesor Joanicjusz Nazarko jest również doświadczonym i cenionym nauczycielem akademickim. Prowadził wykłady, seminaria, ćwiczenia audytoryjne oraz laboratoria na studiach I i II stopnia, na studiach podyplomowych (w tym MBA) oraz na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich i w Szkole Doktorskiej PB. Jest współautorem pięciu podręczników akademickich. Do jego ważnych osiągnięć dydaktycznych należy zaliczyć kierowanie realizacją ponad trzystu prac dyplomowych (w większości magisterskich), w tym nagradzanych w różnych konkursach. Doceniany jest jako wybitny specjalista i nauczyciel również za granicą, prowadził gościnne zajęcia na wielu uczelniach zagranicznych. Był pionierem wdrażania systemu zapewnienia jakości kształcenia na Politechnice Białostockiej. Kierował m.in. trzema projektami międzynarodowymi w ramach programu TEMPUS, których realizacja pozwoliła na opracowanie koncepcji i przygotowanie kadry do wdrażania systemu zapewnienia jakości kształcenia na Uczelni. Ponadto brał udział jako ekspert w międzynarodowych projektach z zakresu jakości kształcenia.

Profesor Joanicjusz Nazarko jest również aktywnym popularyzatorem nauki i edukacji. Wielokrotnie prezentował wykłady i prelekcje popularnonaukowe dla różnych gremiów oraz popularyzował problematykę nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wystąpienia medialne.

Profesor Joanicjusz Nazarko posiada również znaczące osiągnięcia w działalności organizacyjnej. Jako najistotniejsze osiągnięcia w tym zakresie można wskazać:

  • pełnienie funkcji Rektora Politechniki Białostockiej w kadencji 2005-2008;
  • pełnienie funkcji Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej w kadencjach 2002-2005 i 2008-2016;
  • aktywne zaangażowanie w działalność międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń i organizacji naukowych.

Jako rektor Politechniki Białostockiej w trudnych warunkach realizował wymagające zadania dostosowania uczelni do nowego systemu prawno-organizacyjnego, informatyzacji uczelni, wzbogacenia oferty edukacyjnej, internacjonalizacji kształcenia i badań naukowych, rozwoju promocji i szerokiej działalności inwestycyjnej. W czasie pełnienia przez niego funkcji rektora, Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka odnotowała istotny postęp w rozwoju i w dostosowaniu swojej działalności do wymagań stawianych przez dynamicznie zmieniające się otoczenie, Podejmowano szereg intensywnych działań w celu skoordynowania kształcenia i badań naukowych z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. Uczelnia uzyskała kolejne uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, uzyskując formalne prawo do określenia „politechnika”. Politechnika Białostocka rozpoczęła duży, bezprecedensowy w swojej historii, program inwestycyjny rozwijający i modernizujący infrastrukturę dydaktyczną i badawczą. Rektor Joanicjusz Nazarko był głównym inicjatorem i współautorem koncepcji uruchomionego w 2012 roku Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej.

Działania profesora Joanicjusza Nazarko, jako dziekana Wydziału Zarządzania, wpłynęły na znaczący rozwój infrastruktury badawczo-dydaktycznej Wydziału oraz na podniesienie jego poziomu naukowego – uwieńczone uzyskaniem dwóch uprawnień do nadawania stopnia doktora. Podjęto działania ukierunkowane na dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki regionu, wzmożenie dialogu pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą, promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród studentów.

Profesor Joanicjusz Nazarko jest zaangażowany w działalność międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń i organizacji naukowych. Jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Był inicjatorem powołania i pierwszym przewodniczącym IEEE Poland Section Technology and Engineering Management Society Chapter (2015-2020). W latach 2018-2020 pełnił funkcję prezydenta EPPM – Association of Engineering, Project and Production Management, międzynarodowej organizacji zrzeszającej naukowców i profesjonalistów podejmujących interdyscyplinarną aktywność w zakresie inżynierii zarządzania i produkcji oraz zarządzania projektami.

Profesor Joanicjusz Nazarko aktywnie uczestniczy w pracach wielu gremiów doradczych i społeczno-gospodarczych. Jest członkiem z wyboru Komitetu Inżynierii Produkcji PAN (od 2009 roku), a także Akademii Inżynierskiej w Polsce. W latach 2017-2020 zasiadał w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a od 2020 roku jest członkiem Komitetu Sterującego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG.

Profesor Joanicjusz Nazarko wykazuje szczególne zdolności łączenia pracy badawczej, dydaktycznej, popularyzatorskiej i organizacyjnej. W każdym podejmowanym temacie pozostawia osobisty, oryginalny wkład, wiele z nich ma charakter pionierski, nie tylko w skali Polski.

Profesor Joanicjusz Nazarko za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej był nagrodzony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2019), Złotym Krzyżem Zasługi (2001), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1995), Złotą Odznaką Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej (2007), Srebrną Odznaką Honorową SEP (1994), medalem SEP im. prof. Stanisława Fryzego (2019), nagrodą indywidualną I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne (2007, 2008) oraz licznymi nagrodami Rektora Politechniki Białostockiej za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

 


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.