Wydział Inżynierii Zarządzania

Seminaria

PLAN SEMINARIÓW

w ramach poszczególnych katedr Instytutu Nauki o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

Rok akademicki 2020/2021

 

Katedra Marketingu i Turystyki

 

3.02.2021

Dr Romuald Ziółkowski

Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim (w świetle przeprowadzonych badań – 07/08. 2020)

 

3.02.2021

Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB

Innowacyjne przedsiębiorstwo usługowe – pespektywa klienta

 

3.02.2021

Dr hab. Ewa Glińska, prof. PB
Mgr Yauheniya Barkun    

Zróżnicowanie atrakcyjności regionów dla pozyskiwania talentów w kontekście teorii brandingu miejsca

 

3.02.2021

Mgr Ewa Iwaniuk
 – doktorantka (Szkoła Doktorska PB)

Założenia do badań innowacji produktowej w usługach

 

3.02.2021

Mgr Anna Matwiejczyk
– doktorantka (Szkoła Doktorska PB)

Cele rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w zakresie marketingu i brandingu terytorialnego: przykład Polski

 

3.02.2021

Dr hab. Tadeusz Popławski, prof. PB

Społeczno-kulturowy kontekst post-fordyzmu

 

3.02.2021

Dr inż. Sławomira Hajduk

Modele smart city a zarządzanie przestrzenne miast

 

21.06.2021

Dr Krzysztof Stepaniuk

Koncepcja archetypu w przekazie marketingowym platform społecznościowych

 

21.06.2021

Dr Eugenia Panfiluk

Wpływ otoczenia na innowacyjność przedsiębiorstw branży turystycznej

 

21.06.2021

Dr inż. Halina Kiryluk

Angażowanie interesariuszy w zarządzanie  obszarem recepcji turystycznej

 

21.06.2021

Dr hab. inż. Dariusz Siemieniako, prof. PB  

Interorganizational relationships management for social impact – systematic literature review

 

21.06.2021

Dr hab. Katarzyna Krot

Zaufanie do nowoczesnych technologii – wyniki badania

 

21.06.2021

Dr Iwona Piekunko-Mantiuk            

Handel parametryzowany  – nowa koncepcja budowania strategii inwestycyjnych

 

21.06.2021

Dr Marcin Jurewicz           

Prawo a nanomedycyna – kilka uwag na temat aktualnego stanu uregulowań prawnych

 

21.06.2021

Dr Andrzej Smolarczyk

Nauczyciel kresowy – realizator polityki oświatowej państwa polskiego w województwach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (1919-1939).

 

21.06.2021

Dr n med. inż. Jolanta Zuzda

Program rehabilitacji i zapobiegania schorzeniom zwyrodnieniowym narządu ruchu poprzez usprawnianie stawu skokowego – opracowanie ćwiczeń oraz urządzeń wspomagajacych

 

Katedra Zarządzania Produkcją

 

03.02.2021

dr inż. Joanna Godlewska

Analiza i ocena instrumentów adaptacji do zmian klimatu stosowanych w wybranych krajach europejskich.

 

03.02.2021

dr inż. Łukasz Dragun

Dynamika przebiegu dużego europejskiego projektu na podstawie aktywności informacyjnej w mediach społecznościowych

 

03.02.2021

dr inż. Andrzej Daniluk

Wykorzystanie metod kształcenia studentów w budowaniu potencjału uczelni wyższej”.

 

03.02.2021

dr hab. Andrzej Wasiak, prof. PB

Próba oceny efektywności metod statystycznej kontroli procesów

 

03.02.2021

dr inż. Olga Orynycz

Perspektywy ograniczenia emisji COw kontekście rozwoju elektromobilności  w wybranych krajach

 

03.02.2021

mgr Mariusz Gorustowicz
– doktorant

Model skuteczności procesu świadczenia usług inwestycyjnych

 

30.06.2021

dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB

Wymuszany oddolnie system usprawnień procesów organizacyjnych

 

30.06.2021

dr hab. inż. Agata Lulewicz-Sas, prof. PB

Społeczna odpowiedzialność uczelni

 

30.06.2021

dr hab. inż. Bazyli Krupicz, prof. PB

Kryteria oceny szybkości erozji strumieniowo-ściernej i ich weryfikacja

 

30.06.2021

dr inż. Krzysztof Łukaszewicz

Efektywna wymiana danych projektowych w procesie technicznego przygotowania produkcji

 

30.06.2021

mgr inż. Ewa Dobrzyńska

Dobre praktyki w zdalnym nauczaniu.

 

30.06.2021

dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. PB

Analiza konkurencji w usługach wodnych.

 

30.06.2021

dr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka

Proces zarządzania technologiami opartymi na innowacjach architekturalnych, założenia badań habilitacyjnych

 

30.06.2021

dr inż. Ewa Rauba

Ewolucja świadczenia usług wodnych

 

30.06.2021

dr inż. Arkadiusz Łukjaniuk

Pomiary bezdotykowe temperatury – zastosowanie w laboratorium KZP

 

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

 

18.11.2020

Mgr Daria Smarżewska

Zarządzanie lojalnością pracowników szpitali publicznych – ujęcie modelowe

 

18.11.2020

Dr Sławomir Ignatiuk

Inwestowania w fundusze kapitału ryzyka

 

18.11.2020

Dr Łukasz Nazarko

Wykorzystanie danych zastanych do ewaluacji potencjału w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

 

09.12.2020

Dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. PB

Zmiany w stanie i strukturze przedsiębiorstw woj. podlaskiego

 

09.12.2020

Dr Ewa Rollnik-Sadowska

Czynniki determinujące skuteczność komunikacji w sieciach mentoringowych

 

09.12.2020

Dr Ewa Tokajuk

Nowoczesne metody i techniki nauczania – problemy praktycznego wykorzystania ich na uczelni wyższej

 

09.12.2020

Dr Anna Dyhdalewicz

Etyka zawodowa księgowych z perspektywy studentów

 

16.12.2020

Dr Mirosława Laszuk

Uwarunkowania kontroli celnej w multicentrycznym systemie prawa

 

16.12.2020

Dr Joanna Jończyk

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników medycznych. Budowanie odporności psychicznej

 

16.12.2020

Mgr Anna Zimnoch

Społeczna odpowiedzialność banków komercyjnych w polskim systemie bankowym

 

24.02.2021

Dr Urszula Kobylińska

Ekosystem przedsiębiorczości akademickiej

 

24.02.2021

Dr Agnieszka Baran

Zarządzanie akademicką własnością intelektualną

 

24.02.2021

dr Anna Bagieńska

Relacje i współpraca w miejscu pracy w tworzeniu zrównoważonego potencjału organizacji

 

10.03.2021

Dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka

Zarządzanie strategiczne percepcją mas  (Case study)

 

10.03.2021

Dr hab. Elżbieta Skąpska

Usługi szkoleniowo-doradcze. Preferencje lokalnych usługodawców i usługobiorców

 

10.03.2021

Dr Agnieszka Konopelko

Ekstraregionalna integracja EAWG

 

14.04.2021

Dr Andrzej Karpowicz

Stabilność wpływów budżetowych z opodatkowania dochodów przedsiębiorstw

 

14.04.2021

Dr Izabela Stalończyk

Zarządzanie pracownikiem wiedzy

 

14.04.2021

Dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska, prof. PB

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem rolnictwa

 

12.05.2021

Dr Krystyna Zimnoch

Spółdzielczy model biznesowy – analiza różnych zastosowań

 

12.05.2021

Dr Justyna Grześ-Bukłaho

Elastyczność przedsiębiorstwa w nieprzewidywalnych czasach

 

12.05.2021

Dr Agnieszka Piekutowska

Wydatki na B+R jako determinanta rozwoju województw

 

26.05.2021

Dr Joanna Samul

Podejście do przywództwa: analiza porównawcza menedżerów z Europy i Azji

 

26.05.2021

Dr Anna Tomaszuk

Przedsiębiorstwo w poczwórnej helisie

 

26.05.2021

Dr Anna Wasiluk

Przywództwo we współczesnych organizacjach

 

02.06.2021

Dr hab. Zbigniew Korzeb, prof. PB

Nowoczesne metody uwierzytelniania i autoryzacji online

 

02.06.2021

Dr Mirosława Czerniawska

Dr Joanna Szydło

Światopogląd a system wartości (obie Panie)

 

02.06.2021

Dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB

Temat: Kultura organizacyjna a partycypacja pracowników

 

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

 

04.11.2020

Dr inż. Maciej Dobrzyński

Dobre praktyki w zakresie zdalnego nauczania

 

04.11.2020

Dr inż. Wojciech Zalewski

Wykorzystanie e-learningu w dydaktyce

 

04.11.2020

Dr Joanna Jakuszewicz

Wybrane metody, techniki i narzędzia zwiększenia zainteresowania studentów

 

18.11.2020

Dr Marta Jarocka

Współpraca z biznesem w procesie kształcenia studentów logistyki (przykłady dobrych praktyk)

 

18.11.2020

Dr Dorota Leończuk

Narzędzia informatyczne wspomagające procesy transportowo-spedycyjne

 

02.12.2020

Dr inż. Anna Olszewska

Analiza potrzeb i oczekiwań studentów WIZ w odniesieniu do zajęć statystyki

 

02.12.2020

Dr Beata Madras-Kobus

Ocena stopnia realizacji oczekiwań studentów WIZ dotyczących zajęć ze statystyki

 

16.12.2020

Dr Andrzej Magruk

Trzy ważne wymiary niepewności: jej lokalizacja, poziom oraz natura

 

16.12.2020

Dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk

Alokacyjne podejście do typologii źródeł niespójności procesów biznesowych

 

13.01.2020

Mgr inż. Patryk Zwierzyński

Identyfikacja kluczowych zmiennych opisujących proces montażu w koncepcji seru production

 

13.01.2020

Mgr inż. Cezary Winkowski

Marszruty rozwoju technologii w świetle przeglądu literatury

 

24.02.2020

Mgr Mateusz Kikolski

Simulation models in manufacturing and production engineering – literature review and application possibilities

 

24.02.2020

Dr Julia Siderska

Robotyzacja procesów biznesowych – trend, moda czy konieczność?

 

24.02.2020

Mgr inż. Mateusz Prorok

Koncepcja wieloemiterowego źródła SSL do okresowej kontroli metrologicznej fotometrów

 

10.03.2020

Dr Urszula Ryciuk

Koncepcja pomiaru dokonań łańcuchów dostaw lean, agile and leagile

 

10.03.2020

Dr Katarzyna Kuźmicz

Zarządzanie pustymi kontenerami w porcie morskim

 

24.03.2020

Dr hab. Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, prof. PB

Czy COVID-19 pogrzebie marzenia o niektórych lądowych trasach BRI?

 

24.03.2020

Dr Justyna Kozłowska

Badanie kultury organizacyjnej na potrzeby integracji produktowo-usługowej

 

14.04.2020

Dr Alicja Gudanowska

Myślenie o przyszłości i metodyka badań foresight jako wyzwanie w kształceniu doradców zawodowych – wyniki diagnozy oferty edukacyjnej przy wykorzystaniu zmodyfikowanego modelu SERVQUAL w projekcie Horyzonty Przyszłości

 

14.04.2020

Dr Anna Kononiuk

Wpływ dojrzałości foresightowej na oburęczność organizacyjną

 

14.04.2020

Dr Danuta Szpilko

Wykorzystanie foresightu w projektowaniu wizji rozwoju miasta

 

28.04.2020

Dr hab. inż. Ewa Chodakowska

Zbiory przybliżone

 

28.04.2020

Dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB

Zastosowanie metod wielokryterialnych budowy rankingu gerontechnologii

 

12.05.2020

Mgr Aleksandra Gulc

Modele akceptacji technologii – przegląd literatury

 

12.05.2020

Prof. dr hab. inż. Leonas Ustinovicius

System informacyjny w technologii rozszerzonej rzeczywistości do optymalizacji zintegrowanych procesów przemysłowo-budowlanych

 

12.05.2020

dr hab. inż  Romualdas Ginevicius, prof. PB

Ilościowa ocena zrównoważonego rozwoju systemów socjalno-ekonomicznych

 

26.05.2020

Prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko,
Katarzyna Szum – doktorantka (Szkoła Doktorska PB)

Rozszerzona analiza SWOT w identyfikacji determinant rozwoju Przemysłu 4.0 w regionie.

 

26.05.2020

prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys

Model akceptacji technologii na wybranym przykładzie

 

Harmonogram seminariów katedralnych 2020-2021 (PDF, wersja skanowana)

Harmonogram seminariów katedralnych 2020-2021 (DOCX, wersja dostępna cyfrowo)

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.