Wydział Inżynierii Zarządzania

Seminaria

PLAN SEMINARIÓW

w ramach poszczególnych katedr Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej rok akademicki 2021/2022

 

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

 

13 października 2021     

dr Andrzej Pawluczuk   

Stan wiedzy polityki Europejskiego Zielonego Ładu w administracji samorządowej w Polsce (badania 2021) – w ramach projektu EGD4Cities 2021- 2022

 

17 listopada 2021

dr Wioletta Czemiel-Grzybowska

Transformacja energetyczna jako przykład zarządzania strategicznego

 

17 listopada 2021

mgr Wioleta Grzybowska

Perspektywy i wyzwania adaptacji zmian oraz kierowania pracownikami w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora spożywczego

 

8 grudnia 2021 

dr hab. Mirosława Laszuk           

Kontrola celna

 

8 grudnia 2021 

dr Urszula Kobylińska   

Zaangażowanie naukowców we współpracę z przedsiębiorstwami

 

8 grudnia 2021 

dr Krystyna Zimnoch     

Kultura organizacyjna spółdzielni – wartości i potrzeby członków – wiodące elementy

 

12 stycznia 2022              

dr Ewa Rollnik-Sadowska            

Efektywność rynków pracy w krajach Unii Europejskiej

 

12 stycznia 2022

dr Agnieszka Konopelko

Przywództwo polityczne w dobie pandemii

 

16 lutego 2022 

dr Joanna Samul

Przywództwo w wirtualnych zespołach – opracowanie koncepcji

 

16 lutego 2022 

dr Agnieszka Baran        

Polityka zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych

 

16 lutego 2022 

dr Joanna Jończyk          

Przywództwo w opiece zdrowotnej – dowody i implikacje

 

16 marca 2022 

dr Łukasz Nazarko          

Odpowiedzialne innowacje w polskich przedsiębiorstwach

 

16 marca 2022 

dr Mirosława Czerniawska

 

dr Joanna Szydło

Światopogląd a system wartości

 

16 marca 2022 

mgr Anna Zimnoch         

Problemy i wyzwania stojące przed księgowymi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu

 

16 marca 2022 

dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska, prof. PB      

Środowiskowe aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

 

16 marca 2022 

dr Andrzej Karpowicz    

Rola nowych podatków. Tendencje w Polsce i na świecie

 

18 maja 2022    

dr Anna Tomaszuk         

Uwarunkowania jakości relacji biznesowych w percepcji przedstawicieli firm innowacyjnych w dobie Przemysłu 4.0.

 

18 maja 2022    

dr Anna Wasiluk              

Przywództwo w turkusowych organizacjach

 

18 maja 2022    

dr Justyna Grześ-Bukłaho           

Kultura elastycznej organizacji

 

18 maja 2022    

dr Anna Bagieńska         

Rola szkoleń pracowników oraz zaufania interpersonalnego w procesie tworzenia wiedzy.

 

18 maja 2022    

dr Agnieszka Piekutowska          

Samozatrudnienie wśród absolwentów PB

 

18 maja 2022    

dr Ewa Tokajuk

Znaczenie wiedzy finansowej w procesie zarządzania finansami osobistymi

 

8 czerwca 2022

prof. dr hab. Joanna Moczydłowska      

Zarządzanie ryzykiem ZZL w szpitalach publicznych

 

8 czerwca 2022

dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. PB          

Zarządzanie zmianami w dużych przedsiębiorstwach (teoria i praktyka)

 

8 czerwca 2022

dr Izabela Stalończyk     

Kształcenie na odległość vs kształcenie stacjonarne- perspektywa akademicka

 

8 czerwca 2022

dr Anna Dyhdalewicz    

Orientacja na działalność badawczo-rozwojową z perspektywy systemu informacyjnego rachunkowości

 

8 czerwca 2022

dr hab. Zbigniew Korzeb, prof. PB           

Sektor bankowy jako branża dotknięta skutkami kryzysu COVID-19? Percepcja inwestorów GPW

 

 

Katedra Marketingu i Turystyki

 

3 lutego 2022    

dr inż. Romuald Ziółkowski         

Uwarunkowania rozwoju produktu turystycznego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym

 

3 lutego 2022    

dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka             

Zarządzania strategiczne percepcją mas jako podstawa face news

 

3 lutego 2022    

dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB     

Innowacyjne rozwiązania w zakresie mobilności na obszarach oddalonych

 

3 lutego 2022    

mgr Ewelina Tomaszewska

dr hab. Ewa Glińska, prof. PB     

Selected barriers and benefits of Urban Intelligent Transport Systems – evidence from Polish cities

 

3 lutego 2022    

mgr Yauheniya Barkun 

Zapotrzebowanie polskich przedsiębiorstw na zagraniczne talenty

 

3 lutego 2022    

dr Andrzej Smolarczyk  

Szkolnictwo jako narzędzie polonizacji mniejszości narodowych w województwach północno-wschodnich w okresie międzywojennym (1919-1939)

 

3 lutego 2022    

dr Iwona Piekunko-Mantiuk      

Podobieństwo i przyczynowość w sensie Grangera sektorów rynku giełdowego Hiszpanii i Polski

 

3 lutego 2022    

dr Eugenia Panfiluk        

Innowacyjność regionu turystycznego

 

30 czerwca 2022

dr hab. Tadeusz Popławski, prof. PB      

Kulturowe aspekty postfordyzmu w kontekście rynków wschodzących

 

30 czerwca 2022

dr hab. inż. Dariusz Siemieniako,  prof. PB           

Value co-creation in power asymmetrical buyer-supplier relationships

 

30 czerwca 2022

dr inż. Sławomira Hajduk

Determinanty skutecznej partycypacji społecznej w projektach smart city

 

30 czerwca 2022

dr inż. Halina Kiryluk

W kierunku zrównoważonego rozwoju transportu: od teorii do praktyki

 

30 czerwca 2022

dr Marcin Jurewicz

Zarządzanie chemikaliami – aspekty prawne

 

30 czerwca 2022

dr inż. Jolanta Zuzda

System ćwiczeń rotacyjnych w profilaktyce schorzeń narządu ruchu u osób w wieku poprodukcyjnym

 

 

Katedra Zarządzania Produkcją

 

10 lutego 2022

dr inż. Łukasz Dragun    

Cyberbezpieczeństwo danych serwera pocztowego kluczem do rozwoju przedsiębiorstw

 

10 lutego 2022

prof. dr hab. Andrzej Wasiak     

Modelowanie wpływu wprowadzenia na rynek samochodu elektrycznego na sytuację paliwowo energetyczną

 

10 lutego 2022

mgr inż. Patrycja Rogowska       

Metodyka badań ilościowych w identyfikacji wąskich gardeł

 

10 lutego 2022

dr inż. Joanna Godlewska           

Wskaźniki adaptacji do zmian klimatu – teoria i praktyka w wybranych krajach europejskich 

 

10 lutego 2022

dr inż. Olga Orynycz      

Wpływ paliwa lignocelulozowego na emisję dwutlenku węgla z silnika

 

10 lutego 2022

dr hab. inż. Bazyli Krupicz, prof. PB         

Analiza naprężeń warunkujących zużycie erozyjne wentylatorów maszyn przepływowych

 

10 lutego 2022

dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. PB        

Zasady doboru tematyki prac dyplomowych magisterskich

                              

1 lipca 2022

dr inż. Krzysztof Łukaszewicz     

Komputerowo wspomagane projektowanie produktu i procesu w warunkach GOZ

 

1 lipca 2022

dr inż. Arkadiusz Łukjaniuk         

Ocena stanu technicznego stanowiska laboratoryjnego do wyznaczania rozkładu temperatury tarczy hamulcowej (przed i po modernizacji)

 

1 lipca 2022

dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB      

Zaangażowanie operatorów jako najważniejszy czynnik warunkujący doskonalenie procesów

 

1 lipca 2022

mgr inż. Klaudia Tomaszewska 

Organizacja przepływu produkcyjnego pomiędzy stanowiskami z wykorzystaniem metody Kanban oraz DBR – studium porównawcze na wybranym przypadku

 

1 lipca 2022

dr inż. Ewa Rauba           

Ocena wyników projektu rozbudowy transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug

 

1 lipca 2022

dr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka       

Rola innowacji architekturalnych we współczesnej gospodarce

 

1 lipca 2022

dr inż. Andrzej Daniluk 

Możliwości integracji tradycyjnych i nowoczesnych metod kształcenia studentów uczelni technicznych

 

 

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

 

21 lutego 2022 

dr inż. Maciej Dobrzyński            

Preferencje studentów w zakresie nauczania stacjonarnego i zdalnego

 

21 lutego 2022 

dr Andrzej Magruk         

Typy przyszłości i poziomy wiedzy w kontekście sterowania zakresami niepewności

 

21 lutego 2022 

dr Marta Jarocka, prof. PB          

Współpraca z biznesem w procesie kształcenia studentów logistyki (przykłady dobrych praktyk)

 

21 lutego 2022 

dr Alicja Gudanowska   

Tworzenie środowiska i narzędzi kształcenia w zakresie Fabryki Przyszłości w świetle rezultatów projektu The FoF Designer: digital design skills for Factories of the Future (DIGIFOF)

 

21 lutego 2022 

dr inż. Anna Olszewska Gamifikacja zajęć statystyki

 

21 lutego 2022 

dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk   

Rola właściciela procesu w stanowieniu ładu procesów w organizacji

 

21 lutego 2022 

mgr Mateusz Kikolski    

Potencjał wdrożenia wybranych zagadnień produkcyjnych w modelach symulacyjnych

 

21 lutego 2022 

dr Aleksandra Gulc         

Identyfikacja trendów naukowo-badawczych i technologicznych w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

 

21 lutego 2022 

dr Beata Madras-Kobus               

Nowoczesne metody nauczania w technicznej uczelni wyższej

 

21 lutego 2022 

dr Danuta Szpilko           

Wykorzystanie badań foresightowych w budowaniu wizji rozwoju miasta

 

21 lutego 2022 

dr hab. Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, prof. PB             

Wpływ Covid-19 na lądowe odnogi Inicjatywy Pasa i Drogi

 

21 lutego 2022 

mgr inż. Patryk Zwierzyński        

Analiza różnych form organizacji produkcji

 

21 lutego 2022 

mgr inż. Cezary Winkowski         

Czynniki determinujące rozwój technologii poligraficznych w Polsce w perspektywie długoterminowej

 

27 czerwca 2022              

dr Urszula Ryciuk            

Oburęczność łańcucha dostaw

 

27 czerwca 2022

dr Anna Kononiuk          

Dojrzałość foresightowa i oburęczność organizacyjna polskich przedsiębiorstw – badania jakościowe

 

27 czerwca 2022

dr hab. inż. Ewa Chodakowska, prof. PB

prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko      

Budowanie kompetencji logistyków do Przemysłu 4.0

 

27 czerwca 2022

dr Justyna Kozłowska    

Wykorzystanie metod analizy wielokryterialnej w problemach wyboru technologii – wyniki systematycznego przeglądu literatury

 

27 czerwca 2022

mgr Mateusz Prorok     

Luminancja monitorów obrazowania medycznego – główne źródła błędów pomiarowych

 

27 czerwca 2022

dr Dorota Leończuk       

Tematyka prac inżynierskich z logistyki – przegląd doświadczeń wybranych polskich uczelni

 

27 czerwca 2022

dr Julia Siderska              

Human-Robot Collaboration – wyzwania związane z planowaniem i programowaniem zadań

 

27 czerwca 2022

dr Katarzyna Kuźmicz    

Zarządzanie pustymi kontenerami w porcie morskim

 

27 czerwca 2022

prof. dr hab. inż. Leonas Ustinovicius    

BIM. Perspektywy rozwoju

 

27 czerwca 2022

dr hab. inż. Romualdas   Ginevicius, prof. PB      

Ilościowa ocena zrównoważonego rozwoju regionów

 

27 czerwca 2022

dr Joanna Jakuszewicz  

Nowe trendy w nauczaniu zdalnym

 

27 czerwca 2022

prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys  

Modele akceptacji technologii – konstrukty pomiarowe

 

27 czerwca 2022

dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB 

Zastosowanie metod wielokryterialnych budowy rankingu gerontechnologii

 

27 czerwca 2022

dr inż. Wojciech Zalewski            

Zastosowanie wielokryterialnych metod optymalizacji do oceny dostawców

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.