STUDIA MENEDŻERSKIE DLA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

STUDIA MENEDŻERSKIE DLA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej przy współpracy przedsiębiorstwa Danwood organizuje Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa (III edycja).
Zajęcia poprowadzą najlepsi wykładowcy Politechniki Białostockiej, doświadczeni eksperci Danwood S.A. oraz doskonali praktycy z Niemiec.

CEL STUDIÓW
Celem Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Inżynierów Budownictwa jest przekazanie jego słuchaczom kompleksowej i nowoczesnej wiedzy menedżerskiej związanej z realizacją przedsięwzięć budowlanych oraz wyrobienie umiejętności zastosowania tej wiedzy  w praktyce na różnych szczeblach kierowania przygotowaniem i realizacją budowy. 

OFERTA STUDIÓW SKIEROWANA JEST DO:

 • kadry zarządzającej przedsiębiorstw budowlanych,
 • inżynierów budownictwa kontynuujących naukę na studiach II stopnia,
 • absolwentów studiów wyższych (inżynierskich, magisterskich) kierunku budownictwo,
 • inżynierów budownictwa z dłuższym stażem zawodowym w przedsiębiorstwach zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych co może stanowić podstawę awansu zawodowego absolwentów.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • czas trwania Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Inżynierów Budownictwa wynosi 2 semestry (październik 2017 - lipiec 2018)
 • zajęcia będą prowadzone w systemie zaocznym (soboty i niedziele) 10 - 11 zjazdów,
 • słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców,
 • zajęcia prowadzone są przez najlepszych wykładowców Politechniki Białostockiej, doświadczonych ekspertów Danwood S.A. oraz doskonałych praktyków z Niemiec,
 • liczba miejsc ograniczona - 30,
 • studia w całości finansuje Danwood S.A.
 • procedura rekrutacyjna przeprowadzona będzie przy współudziale przedsiębiorstwa Danwood S.A. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.   

Zajęcia poprowadzą najlepsi wykładowcy Politechniki Białostockiej, doświadczeni eksperci Danwood S.A. oraz doskonali praktycy z Niemiec.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 • ukończenie uczelni wyższej (tytuł: magister budownictwa, magister inżynier budownictwa, inżynier budownictwa)
 • uiszczenie wpisowego w wysokości 100,00 zł

 •        

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 • podanie-kwestionariusz o przyjęcie na Studia Podyplomowe pobierz
 • CV kandydata
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty wpisowego w wysokości 100,00 zł;
 • 1 zdjęcie;
 • ksero dokumentu tożsamości.
 •  

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów lub przesłać pocztą na adres:
Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa
mgr Artur Kozłowski
Dziekanat Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej
ul. o. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin
Termin składania dokumentów upływa 30 września 2017 r. 

KOSZTY:
Kandydat ponosi jedynie koszt wpisowego (100 zł). Koszt studiów (3900 zł) w całości finansuje Danwood S.A.

Wpisowe należy wnosić na konto:
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45 A
15-351 Białystok,
Tytuł przelewu:
Wydział Zarządzania Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa
Kwota: 100 zł
Nr rachunku: 12124011541111000021487734 Bank - PeKaO S.A.

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Fizyka budowli
Instalacje w budownictwie energooszczędnym
Kosztorysowanie robót budowlanych
Logistyka
Projektowanie elementów konstrukcji
Standardy instalacyjne domów jednorodzinnych
Zarządzanie kapitałem ludzkim w budownictwie
Komunikacja interpersonalna
Marketing w budownictwie
Negocjacje i podejmowanie decyzji
Przygotowanie i realizacja budowy. Odbiory jakościowe prac
Przywództwo i zarządzanie zespołem budowlanym
Zarządzanie projektami
Język niemiecki