LEAN MANAGEMENT

LEAN MANAGEMENT

Studia Lean Management są realizowane w partnerstwie organizacyjnym z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku, największą organizacją skupiającą przedsiębiorców na Podlasiu.

Partnerami merytorycznymi studiów są LeanQTeam z Gdańska oraz Doradztwo Przemysłowo Gospodarcze Staworzyński z Jeleniej Góry.

Lean Management to aktualnie najbardziej skuteczna metoda zarządzania firmą dająca szybką poprawę produktywności i konkurencyjności oraz znaczne ograniczenie kosztów, przy jednoczesnym wzroście satysfakcji klientów oraz satysfakcji pracowników firmy. Jest to aktualnie najpopularniejsza koncepcja wdrażana w polskich i europejskich firmach.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom solidnej wiedzy praktycznej odnośnie uruchamiania i prowadzenia w firmach programów transformacji Lean.

Proponujemy naszym Słuchaczom studia o charakterze praktycznym, prowadzone przez doświadczonych naukowców, a także przez trenerów z uznanych krajowych firm konsultingowych oraz doświadczonych menedżerów Lean z biznesu.

Studia są skierowane do osób pełniących funkcję

 • inżyniera procesu
 • specjalisty lub kierownika Lean
 • kierowników produkcji
 • dyrektorów produkcji
 • oraz do osób zarządzających firmami, które podjęły całościową lub częściową transformację Lean.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Lean Management:

 • posiada wiedzę, kompetencje i umiejętności aby pełnić funkcję menedżera Lean w zakładzie o dowolnym profilu działalności
 • jest przygotowany aby być liderem Lean na różnych szczeblach w firmie
 • potrafi właściwie dobierać narzędzia oraz stosować odpowiednie zasady konieczne dla zafunkcjonowania Lean
 • potrafi pokierować transformacją Lean w dowolnej firmie
 • jest dobrze przygotowany w zakresie tzw. miękkich uwarunkowań stosowania Lean, takich jak: przekonywanie zespołu, budowanie zespołów, pobudzanie kreatywności oraz motywowanie pracowników
 • może pełnić funkcję doradczą w projektach transformacji Lean w firmach.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Lean Management jest uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Na zakończenie studiów słuchacze otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych na Politechnice Białostockiej oraz certyfikaty wydane przez przedsiębiorstwa będące partnerami merytorycznymi studiów podyplomowych Lean Management.

Zapraszamy na nasz fanpage na facebook'u: www.facebook.com/LeanManagementPolitechnikaBialostocka/

Kierownik studiów – dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. nzw.

Profesor Wiesław Urban – pracownik Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej (WZ PB), od wielu lat zajmuje się Leanem, prowadzi badania naukowe w tej dziedzinie, ma również na koncie liczne wdrożenia praktyczne i szkolenia w firmach krajowych i zagranicznych. Profesor Urban w prowadzonych przez siebie zajęciach wyjaśni skąd się bierze skuteczność Lean oraz przedstawi podstawowe zasady tego podejścia. Zapozna również słuchaczy z transformacją Lean.

Zespół prowadzący zajęcia

Profesor Joanna Moczydłowska z WZ PB jest krajowej klasy specjalistką z zakresu psychologii organizacji. Jej badania naukowe odkrywają jak funkcjonuje człowiek w relacjach personalnych w organizacji, a także jakie warunki należy zapewnić aby pracownik angażował się w swoją pracę. Profesor Moczydłowska poprowadzi zajęcia z psychologii komunikacji oraz motywowania pracowników.

Profesor Jerzy Paszkowski oprócz pracy akademickiej od wielu lat praktycznie zarządza spółkami z różnych branż. Profesor Paszkowski jest cenionym trenerem biznesu i doświadczonym specjalistą od przeprowadzania zmian w firmach. Właśnie tematykę zmian w firmach będzie prezentował na studiach Lean Management.

Doktor Joanna Czerska mimo, że posiada stopień naukowy w całości zajmuje się działalnością doradczą z zakresu Lean Management w gdańskiej firmie LeanQTeam. Doktor Czerska osobiście przeprowadziła setki szkoleń i zakończonych sukcesem wdrożeń Lean w firmach, jest autorem wielu książek z tematyki Lean. Poprowadzi zajęcia z zarządzania wizualnego, rozwiązywania problemów w podejściu leanowskim oraz przeprowadzi grę symulacyjną. Uczestnikom zajęć z Panią Czerską zostaną wystawione certyfikaty firmy LeanQTeam.

Pan Paweł Staworzyński jest szefem założonej przez siebie firmy konsultingowej z zakresu doradztwa przemysłowego (Doradztwo Przemysłowo Gospodarcze Staworzyński). Jego firma ma niezwykle bogate doświadczenie w opracowaniu i wdrażaniu usprawnień procesów produkcyjnych. Pan Staworzyński poprowadzi zajęcia ze standaryzacji w podejściu Lean. Za udział w swoich zajęciach również wystawi słuchaczom certyfikaty.

Pan Przemysław Pruszyński to niezwykle doświadczony menedżer, który pełni rolę dyrektora zarządzającego w jednej z dużych podlaskich spółek. Uprzednio pełnił funkcję dyrektora jednego z zakładów produkcyjnych Ikei w Rosji. Na studiach podyplomowych będzie prowadził zajęcia z TPM i mierników wyników.

Pan Kamil Tryląg jest kierownikiem w jednym z zakładów produkcyjnych. Praktycznie stosuje podejście Lean, przez lata odbył wiele szkoleń i kursów z metod Lean Management. W ramach studiów podzieli się wiedzą z zakresu Kaizen i zarządzania przepływem strumienia wartości.

W gronie zespołu prowadzącego zajęcia są również inni dydaktycy z WZ PB ze stopniem doktora, którzy przez wiele lat dowiedli jak skutecznie potrafią przekazywać wiedzę z różnych dziedzin niezbędnych u menedżera Lean, od miękkich umiejętności społecznych, do precyzyjnych technik ilościowych. Są to najlepsi dydaktycy z Wydziału, którzy łączą pasje naukowe z wysokim poziomem prowadzenia zajęć.

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe Lean Management

 • ukończenie studiów wyższych (tytuł: magister, magister inżynier, inżynier, licencjat)
 • wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 100 zł
 • liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (do pobrania)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej

Opłata za dwa semestry studiów podyplomowych Lean Management wynosi 4.300 zł. W ramach tej opłaty słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców oraz kącik kawowy. 

Wpisowe oraz opłatę za studia należy wpłacać na konto:

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

PeKaO S.A. 12 1240 1154 1111 0000 2148 7734

z dopiskiem: ”Wydział Zarządzania, Studia podyplomowe Lean Management” 

Udzielaniem wszelkich informacji na temat studiów oraz przyjmowaniem dokumentów rekrutacyjnych zajmuje się Sekretariat Studiów Podyplomowych.
 

Studia podyplomowe Lean Management trwają dwa semestry (od października do lipca) i obejmują 173 godziny dydaktyczne.

Program studiów został tak opracowany, aby również osoby posiadające wykształcenie wyłącznie inżynierskie, mogły odnieść pełne korzyści i po ich ukończeniu zostać profesjonalnym kierownikiem/specjalistą Lean. W programie przewidziano następujące przedmioty:

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Podstawy Lean Management

8

Podstawy zarządzania

12

Podstawy organizacji produkcji przemysłowej

6

Zarządzanie kapitałem ludzkim

6

TQM i narzędzia jakości

8

Praca standaryzowana

16

Utrzymanie produktywności maszyn i kluczowe mierniki procesów

8

Kaizen i przepływ strumienia wartości

8

Zarządzanie wizualne wynikami i metody rozwiązywania problemów

16

Kultury organizacyjne

6

Podstawy psychologii komunikacji

8

Motywowanie zespołu pracowników

8

Lean na stanowisku pracy i 5S

4

Zarządzanie zmianą

16

Pobudzanie kreatywności w zespołach

8

Podstawy statystycznego sterowania procesem

12

Transformacja Lean w firmie

4

Gra symulacyjna ”Fabryka Lean”

16

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym. Program przewiduje 11 dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela). Podczas każdego zjazdu zaplanowane jest średnio po 16 godzin dydaktycznych odbywających się w godzinach 8 – 16.

Terminarz zjazdów w roku akademickim 2017/2018 (do pobrania)